46.jpg
Home

V 60. a 70. letech minulého století provedl známý vědce John Calhoun z USA řadu zajímavých experimentů. Jeho nejzajímavější pokus byl ten, kde zkoumal, co se stane myším, kterým vybuduje dokonalý život.

Vědec umístil hlodavce do příjemného prostředí, dal jim neomezené množství potravin, maximální ochranu před všemi druhy nemocí. Vybudoval jim dokonalé podmínky pro hladkou reprodukci a omezil setkání s nepřátelskými druhy. Ale experimentální hlodavci místo aby se těšili z dokonalého života zemřeli. Proč se tak stalo? John Calhoun se celý život snaží svými experimenty na myších předpovídat budoucnost, která čeká lidstvo.

Celý článek...

 

6.3.2016

Lidé Země, otevřete svou náruč lásce. Ona jediná vás může osvobodit, ta jediná vás může zachránit od zkázy. Váš svět se pohybuje na rozhraní  mezi mírem a válkou. Destabilizace se projevuje všude kolem. Jste vtaženi do situací, ve kterých netoužíte být. Avšak manipulace dosahuje vrcholu. Přesto se zde objevují informace, objevují se mnohé možnosti rozkrýt a ukázat skutečnou pravdu. Každý z vás by po tom měl toužit. Jste však vtaženi do svých životů, do svých strachů z přežití, že se málokdy tímto zabýváte. Máte komplikovaný život, lidé Země. Prožíváte své životy, splácíte to, co jste zaseli. Přesto vás nic netěší. Máte pocity, jakoby jste ani nežili. Ano, jsou okamžiky, kdy se cítíte šťastní a naplnění. Ty však netrvají dlouho. Pokládáte si otázku, zda jste v životě spokojení a zda máte to, po čem toužíte? Ano. Avšak málokdy je odpověď kladná. Vaše trápení jsou mnohdy velice silná. Avšak díky tomu sílí vaše duše. Lidé Země, jste připraveni na to změnit svůj život? Nebude vás to stát vůbec nic. Pouze se musíte naučit změnit své myšlení, opustit připoutanost a lpění. Učit se bezpodmínečné lásce. Toto je to nejzákladnější, co vás může oprostit od velkých životních zklamání, od ztráty životních hodnot, ztráty sebedůvěry a důvodu žít. Neboť budoucí dny budou naplněny mnohými zkouškami, kdy budete připravováni, abyste těmito zkouškami prošli. Ti, kteří budou schopni projít, budou oproštěni od emočních výkyvů a strachů. Ostatní si vše budou muset prožít v plné míře. Ano, víme, že roste vaše nespokojenost s tímto světem. Ale víme také, jak málo stačí k tomu, abyste byli šťastní. Popřemýšlejte nad těmito slovy a nechte tato slova vstoupit do vaší duše. Vnímejte své pocity. Je to naše zpráva pro vás a mnohokrát ji opakujeme, neboť je stále potřebná.Milujeme vás a žehnáme vám.                                                                                                                               

Neriskuj člověče být bez lásky. Měl bys život chudý. Mohl bys dýchat, ale byl bys jak mrtvý. Mohl by ses hýbat, ale byl bys odsouzený k věčné nehybnosti. Člověče napravuj křivdy a získej odpuštění. Láska vše uzdraví. Odpoutej se od svých předsudků a staň se sám sebou. Neskrývej se za svým stínem, ale vystup do světla. Neopouštěj mého syna, ale buď stále s ním. Nečiň bezpráví, ale buď spravedlivý. Odpouštěj, neboť tobě je odpuštěno. Miluj tam, kde zmizel cit a žehnej tam, kde je potřeba pomoci. Soud nech být a obávej se následků svých činů. Obracej se k otci svému a matce své a zanech zloby, buď odevzdaným. Neboj se pravdy a oslavuj čest. Nenech se spálit svou touhou, ale napij se z poháru probuzení. Nelži sám sobě a nepopírej pravdu. Člověče nauč se být sám sebou. Nauč se nalézt v sobě boží jiskru. Neboť teprve pak se vrátíš domů. Teprve pak budeš spasen. Oslavuj člověče, tvá cesta je u konce a tys došel naplnění.

Words for soul

People of Earth, open your arms to love. Love is the only one what break you free from destruction. Your world is moving on the edge between peace an war. Destabilization is manifesting all around. You become embroiled in situations in which you dont desire to be. But manipulation is reaching fever pitch. Nevertheless there are informations appear here and possibilities to show the real truth. Everybody of you should long for it. But you become embroiled to your lifes, to your fears from surviving that you arent interested in it. Your lifes are complicated, people of Earth. You are living your lifes, you harvest what did you sowed. Nothing is enjoyed you still. You have feelings as you not even live. Yes, there are instants when you feel joy and fruition. But it doesnt last long time. You give question to yourself … are you satisfied in your life and do you have all what do you long for? But hardly ever is this answer positive. Your sorrows are many times very strong. But due to this your soul becomes stronger. People of Earth, are you prepared to change your lifes? It will not be cost nothing at all. Just you have to learn to change your thinking, leave limitedness and cleaving. To learn to love without conditions. This is the basest thing what it can clear you from dissapointment, loss of value of life, loss of self – belief and cause to live. Because days of future will be filled many of tests. You will be preparing to success these tests. And these who will be able to succed will be without emotional oscillation and fears. Others will have to live this all in the full extend. Yes, we know the dissatisfaction with this world is growing. But we know too that it is so enough for you to be happy. Think about this worlds and let these words enter in your souls. Perceive your feelings. It is our message to you and many times is repeated because it is still necessary. We love you and bless you.    

Dont risk human being to be without love. You would have your life poor. You could breathe but you will be as dead. You would move but you will be judged to eternal no-moving. Human being, right the wrongs and you will gain forgiveness. Love will heal everything. Tear away from your prejudice and become yourself. Dont hide behind your shadows, enter into light. Dont leave my son but be still with him. Dont make injustice but be fair. Forgive because it is forgiven to you. Feel love on places where is no feelings and bless on places where is need to help. Let condemming be and be afraid of consequences of your actions. Turn to your father and your mother and let your anger be, become reconciled. Dont be afraid of truth and celebrate honour. Dont let burn yourself with your desire but drink from cup of awakening. Dont lie to yourself and dont deny the truth. Human being learn to be yourself. Learn to find divine spark in yourself. Because than you will be back at home. Than you will be reddemed. Celebrate human being, your way is in the end and you reached realization.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

28.2.2016

Ty, člověče, který čteš tato slova. Obrň se trpělivostí a hledej skrytá znamení.

Svět k tobě promlouvá svými činy a ty se snažíš skrýt za hromadu balastu a násilí.

Nehledej nic, co by tě oddělilo od sebe samého.

Poskytuj lásku tam, kde se již ztratila naděje.

Člověče, hledej v sobě samém.

Tolik můžeš ztratit, pokud nenalezneš svou sílu.

Jsi z masa a krve, přesto však síly nezměrné.

A ty jsi světem otřelý, abys znal tajné znamení pokroku.

Duše vstupuje do tebe stejně tak, jako ty jsi součástí pravdy světa.

Pravdy, která tě osvobozuje.

Hledej člověče lásku, nalezneš mír a pochopení.

Máš být osvobozený od všech problémů tvého života.

Ale ty nejsi. Ty jsi spoutaný předsudky a strachem.

Ovládni mysl a nauč jí pracovat pro sebe, člověče.

Uvolni vše, co skrýváš, abys objevil to, co hledáš.

Otevři oči a zaměř svůj zrak tam, kde se nikdo nedívá.

Uvidíš tajemství života a smrti, tajemství zrození a zániku.

Celý článek...

 

17.2.2016

Lidé Země, jste připraveni na změny, které přicházejí do vašich životů? Opravdu se cítíte být součástí tohoto světa nebo si to jen myslí vaše ega? Často jste nuceni zamyslet se nad během věcí a to je dobře. Je potřeba přemýšlet nad vším, co je vám předkládáno a zároveň se vyvarovat přílišného hluku ve vaší mysli, neboť to vede pouze k tomu, že se cítíte bezmocní a slabí. Máte prostředky k tomu, abyste se stali vědomými. Každým dnem přibývají lidé, kteří se probouzejí. Nechtějí už naslouchat lžím a hledají pravdu. Jsou otevřeni různým názorům. Je toho potřeba. Avšak zároveň roste agresivita a zloba a ti, kteří toto neumí v sobě zpracovat, projektují vše na své blízké, známí i neznámé. Neustále se ve vás hromadí emoce, které hrozí vás zahltit. Někteří se s tímto neumějí vyrovnat. Působení energií je tak silné, že nezvládáte odbourávat to, co v sobě držíte a drželi jste celá léta. A to je mnohdy velice problematické, neboť se to odráží ve vašich fyzických životech. A jelikož většina z vás v sobě nosí něco, co je nezpracované, nedokážete reagovat na takovéto projevy jinak, nežli částečným převzetím těchto energií sami na sebe, čímž vzniká řetězová reakce. Lidé Země, chápejte, že toto je nesilnější a zároveň další z mnoha projevů temnoty v tomto čase. Mocní se nechtějí vzdát svých pozic, svého postavení, majetku a moci. Proto se brání. Lidé Země, je potřeba se sjednotit ve svých názorech a pochopit, že není možné, aby zde bylo podporováno zlo. Často však jste tak zmanipulováni, že nejste schopni prohlédnout. Každý z vás by se měl snažit o změnu. O to, aby se zlepšily vaše životy. Nač hledat jeden na druhém mnohá smítka, když existuje obrovský odpad, který je potřeba uklidit. Víme, že je pro vás těžké být součástí davu. Přesto však, když se někdo liší, ja něho ihned ukazováno prstem. Toto se v mnohém nezměnilo od doby středověku. Jste velmi ustrašení, avšak chápeme, že se bojíte o své životy, o své blízké, toho, co neznáte. Avšak tyto strachy budou brzy rozmetány, neboť se připravujete na mnoho důležitých změn v tomto čase. Do života vám vtrhne uragán a budete mít co dělat, abyste nebyli smeteni. Avšak ti, kteří to zvládnou, dosáhnou vítězně vrcholu. Ti, co přežijí, budou odměněni. Lidé Země, apelujeme na vaše zdravé rozumy, na světlo uvnitř vás samých. Je čas se osvobodit a věřte, že pokud se vaše myšlenky upnou k tomuto cíli, projeví se velká síla, která změní běh světa. Musíte však po tom ze srdce toužit. Je vám pomáháno a bude i nadále. A je to pomoc takové síly, že byste byli překvapeni. Mnozí se zasazují o to, aby se Země konečně stala svobodnou. I přes veškeré zásahy těch, kteří si to nepřejí. Máte před sebou situace, které si nepředstavíte ani v nejživějších snech. Avšak nemějte strach. Mír brzy ovládne vaše srdce. Jsme s vámi a milujeme vás.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

7.2.2016

Lidé Země, odkud se berou vaše pocity zmaru a neúspěchu? Proč se zdáte zklamaní ze života a plní bolesti uvnitř vás samých? Copak nechápete, že právě tyto pocity jsou velice destruktivní  pro vaše životy? Ano, víme, že život se vám zdá příliš těžký a komplikovaný a velice často plný bolestí a strachů. Často také hledáte důvody, proč vlastně jste tady. Proč se musíte trápit, proč řešit spoustu problémů. A proč nemáte to, po čem toužíte? Jste uspěchaní, plní stresu a nemáte chvíli, abyste si vydechli. Takto se cítí mnozí z vás. Oproti těm druhým, kteří cítí spokojenost a naplněnost. Prožívají štěstí a lásku. Co dělají špatně ti, kteří se cítí zklamaní, kteří mají pocit, že pro ně v tomto světě neexistuje radost a štěstí? V každém životě se střídá vše. Víte sami, že život je jako vlna v oceánu. Někdy jste nahoře a užíváte si to sluníčko, které na vás svítí a zahřívá vás a poté se ocitnete na dně a nemůžete se nadechnout, máte pocit, že se utopíte, že se vzdáte tíze vlny, která vás tlačí ke dnu. Ano, toto máte ve svých životech. A takové situace také prověřují vaši pravou víru, vaši vnitřní sílu a vaši důvěru nejen v sebe samé, ale také v boží sílu a ve spravedlnost karmy. Všichni si někdy prožili to, čemu se říká být na dně a také euforii toho, být nahoře. Vy však, lidé Země, nechtějte být ani na dně, ani na výsluní. Vy musíte ve svém životě hledat rovnováhu. Musíte nalézt klid uvnitř sebe samých. Jakmile toto zvládnete, nedotkne se vás již nic. Pokaždé se otevřete klidu, který přijde z vašeho srdce, pokoji, který zklidní vše, co kolem vás bouří. Toto je tajemství štěstí. Ano, vlny života vás budou zasahovat, budou s vámi cloumat, přesto však se vás nedotknou, neboť budete vnitřně spojení se svou duší, se svou pravou podstatou. A zde je mír a klid a prostor plný lásky a porozumění. Učte se hledat tento prostor lidé Země, budete ho potřebovat. Neboť čas uzrál a vaše životy se ocitnou jako na vodě, mnohdy dokonce doslova. A vy toto vše můžete přestát pouze s nadhledem a s ohromným odhodláním projít zkouškami, které jsou pro vás přichystány. Pokud se spojíte, utvoříte most, přes který mohou mnozí přejít bez toho, aniž by utrpěli jakékoli ztráty. Avšak musíte myslet na blaho všech. Ne na prospěch jednotlivců. Potom by se tento most zřítil a veškeré úsilí by bylo zmarněno. Lidé Země, učte se naslouchat jeden druhému. Neprojevujte ve svých životech myšlenky na odplatu, spíše možnost rozumného řešení. Není nic, co by se vyřešilo s horkou hlavou. A právě proto budete potřebovat klid a pohodu. Pamatujte, že násilí plodí jen násilí a láska přináší pochopení. Proto se za sebe také s láskou a pochopením postavte. Milujeme vás a žehnáme vám.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

1.2.2016

Mnohé úkoly jste si naložili, lidé Země. Hledáte sami sebe, myslíte, že jste se ztratili, že nemáte domov, krom toho, který obývá vaše fyzické tělo. Ale vaším domovem je jiné místo. Je to Otcův příbytek. Vy však podvědomě cítíte spojení a toto propojení vás vede. Cítíte touhy, cítíte sílu Vesmíru, která vás láká do nepoznaného. Zdá se, jakoby vše bylo daleko a zároveň uvnitř vás samých. Hledáte prožitky, které vás uvedou na cestu extáze. Avšak často se vracíte z vašich snových cest a nechce se vám zpět, neboť jste se dotkli Jednoty, dotkli jste se příbytku Otce. Na okamžik jste pocítili váš pravý domov. Tyto prožitky vás činí povznesenými, avšak návrat do reality bývá zklamáním. Toto však je pro vás jako slunce, které ohřívá vaše srdce. Díky tomuto získáváte sílu do všeho, co konáte. Propojením nacházíte víru. Víru ve smysl života, v to, co prožíváte. A toto spojení je pro vás požehnáním. Neboť ti, kteří se dotkli Otce, si uvědomují vše, čeho jsou součástí. Vzpomínají si a již nikdy nezapomenou. On jim dopřává tuto výsadu, aby své prožitky mohli sdělit ostatním. I když často neexistují slova, jimiž se dá toto propojení vyjádřit. On sám miluje své děti a jako rodič vás nechává rozhodovat tak, jak sami chcete. Nechce vám nic odpírat. Vše, po čem jste toužili, vám je a bude poskytnuto. Vše, co si stvoříte, to také prožijete. Musíte však ještě prožít mnohé, abyste byli očištěni. Abyste konečně dosáhli hranice, kdy bude pro vás blaho ostatních spojené s láskou bezpodmínečnou. Každý máte svou cestu a každý svá přání a touhy. Sněte však s otevřenýma očima, s myslí dokořán. Nebuďte slepí a zaměřujte pozornost na mnohé maličkosti. Vnímejte a naslouchejte. Jsme tu s vámi a žehnáme vám i vašim životům. Otec si přeje, abyste byli šťastni, abyste se radovali. Máte potřebu toto prožívat. On však ví, že se také bojíte. Bojíte se uvolnit, zbavit se závislosti, zbavit se tíže. Kdybyste toto byli schopni udělat, váš život by byl lehký jako peříčko. Otec však dodává: „Ať jste, kde jste, jsem s vámi. Miluji vás a vždy tu budu, abych vás podržel, otevřel náruč, kde se budete moci utěšit. Budu tu pro vás pokaždé, když mě zavoláte. Budu tu, i když nebudete žádat. Jsem v každé buňce vašeho života, jsem všudypřítomný. Já jsem.“

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

Únor 2016 - Z časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Lidé Země, přichází důležitý zlom ve vašich životech. Nový rok přináší mnohé změny, které se týkají nejen vás, ale i vaší společnosti. Jste tím výrazně ovlivněni, neboť zde existuje spojení. Vy tvoříte společnost, vy tvoříte váš stát. Dějí se změny na mnoha úrovních. Stále více se projevuje váš nesouhlas s tím, co se děje kolem vás. Nejste slabí, vaše síla je nezměrná. Pamatujte si, že jste schopni dosáhnout jakékoli změny, pokud si budete stát za svým, pokud budete schopni a ochotni spolupracovat. Zasaďte se o to, abyste mohli stále být svobodní a svobodně se projevovat, svobodně tvořit. Odpovědi, které hledáte, k vám proudí ze všech směrů. Budete nuceni se stále více spoléhat pouze sami na sebe, na svou intuici. Jste vedeni, abyste se takto zaměřovali, je to důležité pro váš vlastní rozvoj. Jsou zde mnohé informace, které budou odtajněny. Budete velice překvapeni. Najednou budete moci porozumět mnoha věcem, se kterými jste si dosud nevěděli rady. Budete však nuceni obrátit se nejen dovnitř sebe samých, avšak stále více z vás se začne obracet k vyšší moci. Posílí se vaše víra. Víra ve spravedlnost, víra v sílu energie, ve vaší ochranu. Víra ve stvořitele. Také se zesílí vaše spojení. Stane se tak pod vlivem vnějších událostí, které budete prožívat. Budete postaveni před důležitá rozhodnutí. Budete se muset rozhodnout, zda si vyberete pravdu, která však nebude zadarmo anebo pohodlnou lež, díky které však vaše vědomí zůstane zablokováno. Je potřeba být připraveni na možné i nemožné. Mnohé události naberou spád. Také však se v mnohém projeví vaše předchozí činy, budete sklízet úspěchy a nebo budete nuceni opakovat stále stejné, avšak mnohem drsnější verze toho, co jste v minulosti nezvládli. Lidé Země, uvědomte si, že to, jaké budou vaše životy, závisí hlavně na tom, jak budete ochotni přijímat to, co přichází a jak na tyto situace budete nahlížet. Můžete si vybrat, zda vše přijmete s odporem, s nedůvěrou a nechutí anebo s nadhledem a vizí možnosti svého růstu. Lidé Země, dny míjejí a již nikdy se nebude opakovat nic z toho, co prožíváte. Tlaky na vás jsou veliké, ale vy nabíráte sílu každým dnem. Chraňte svou víru, chraňte své děti a chraňte sami sebe. Žádejte o možné i nemožné a děkujte za vše, co je součástí vašich životů. Posílí vás to. Milujeme vás a žehnáme vám. Jste silní, jste my.

A pamatujte…

Láska je síla, která otevírá srdce, otevírá portály. Nakonec se všichni v lásce spojí, ať jsou si přítelem nebo nepřítelem. Spadne závoj zapomnění a všechny duše pochopí, poznají sami sebe, poznají své partnery, uvidí minulost a budoucnost. Čas nerozlišuje, neboť je též iluzí. Role, které hrajete v této realitě, jsou režírovány vámi samými. Proto pouze vy je můžete měnit a zasahovat do nich. Most, který vede do světla, je odpojen proto, abyste si byli jisti sami sebou, až ho najdete.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

24.1.2016

Je čas, lidé Země. Dlouho jste spali, čekali jste na spásu, která přijde v podobě mesiáše, zachránce. Mnozí se odvolávají na budoucnost, na to, že bude zasaženo ve váš prospěch a vaše budoucnost se zlepší. Je čas, abyste se probudili. Abyste pochopili, že jakmile nepřiložíte ruku k dílu, vaše budoucnost bude ztracena. Mezní bod, hranice, kdy nebude již návratu, se blíží. Ano, v mnohém je vám pomáháno a bude i nadále. Ale je potřeba, aby jste se vzdali minulosti, abyste pochopili, že je vám sdělováno mnoho nepravd, abyste žili jako nevědomí. O tomto je váš život a práce, vaše cesta a váš cíl. Nepřihlížet tomu, co je vám vnucováno. Umět prosadit sami sebe. Ne však za každou cenu, ale cestou odpuštění a cestou prozření. Stále vám zdůrazňujeme, že je potřeba více víry. Víry v sebe samé, ale také ve vesmír a v Otce, který vás stvořil. Je důležité být připraveni na nové. Neboť se blíží čas, kdy se budete muset postavit všemu, co jste dosud považovali za jedinou pravdu. Lidé Země, mnohé duše jsou nyní připraveny odejít. Přichází jaro, období, kdy se probouzí příroda, ale také kdy odcházejí mnohé duše. Jste unaveni. Je zde mnoho fyzických problémů mezi vámi. To proto, že někteří se ještě nezbavili toho, co musí uvolnit. Mnohé jedy si v sobě držíte. Také jste všichni pod vlivem různých technologií a mnohých dalších působení, díky kterým vaše fyzická těla umírají. Můžete se rozhodnout pro změnu. Jsou mezi vámi mnozí, kteří se zasazují o výraznou změnu životního stylu. Nejen svých soukromých životů, ale i v životě celku. Je potřeba naslouchat těmto bytostem, neboť mnozí mají vize, jejichž realizace by vám mohla pomoci přežít budoucnost a ozdravit vaši společnost. Naslouchejte a čtěte mezi řádky. Učte se důvěřovat pouze sami sobě. Ještě stále věnujete velkou pozornost veřejnému mínění, jste pod vlivem rodičů, přátel, sousedů. Vždy se řiďte tím, co sami cítíte. V tomto čase vám musíme sdělit, že vás brzy čeká velice výrazná událost ve vašem světě. Zpočátku jí budete věnovat jen málo pozornosti. Avšak je to velice důležité pro vaší budoucnost. Zůstaňte však za každou cenu ve svém středu. Zbavte se emocí, které se s touto událostí rozhoří. Musíte zůstat klidní. Neboť mnohé emoce mohou způsobit masové reakce, které již nebude možné vrátit zpět. Žádáme vás, vždy a za každou cenu zachovávejte klid ve své duši a skrze svou intuici hledejte odpovědi, hledejte východisko. Pamatujte si, že jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

17.1.2016

Lidé Země, prohlubuje se vaše zkušenost s prostupováním do jiných světů. Mnozí z vás se spontánně  napojují na situace, které jsou jim známé z minulosti. Dostáváte se v mnohých propadech tam, kde si potřebujete osvěžit paměť. Vybavují se vám situace, které souvisí s přítomností a pomáhají vám dokončovat to, co je potřeba uzavřít. Jsou zde i mnozí, kteří si tyto situace umějí vyvolat záměrně. Potřebujete se vyznat ve svých životech. Je zde mnoho dalších neurčitostí, které vás ovlivňují. Vaše podvědomé strachy rozdmýchávají obavy z přítomnosti, z událostí blízkých a budoucích. Jste napojeni na mnohé reality, na mnohé světy. Často si to ani neuvědomujete. Dostáváte také podněty od své duše. Jste zkoušeni, zda jste připraveni posunout se dále. Vždy každé ukončení se stává bolestným, neboť máte pocit, že odchází cosi, co se již nemůžete vrátit, očekáváte spíše to horší. A právě tato očekávání vám brání být sami sebou, cítit volnost a podvolit se rozhodnutí duše, podvolit se plánu, který jste si dali. Otevíráte se mnohým energiím. Působí obzvláště na odstranění zablokovaných oblastí ve vás samých. Proto, abyste byli schopni propojit své vědomí s vaší duší, prociťovat informace ze zdroje a případně s nimi rezonovat a integrovat je do svého života. Časté výkyvy nálad vás provází vaším životem natolik dlouho, že toto již neregistrujete. Přesto je potřeba to vnímat a pracovat s tím. Jste spojeni také mezi sebou. Velice silná spojení jsou vytvořena mezi rodiči a dětmi, mezi partnery a mezi přáteli. Hledáte věčnost bytí v tomto světě plném násilí a chaosu. Lásku často stavíte až za rozum. Toto nejsou rozhodnutí vaší duše, nýbrž vašeho ega. Máte v sobě velký potenciál, avšak mnohé strachy, které toto zcela ničí. Člověk se přizpůsobuje tomu, jaké podmínky má, chová se tak, jak byl naučen. Má mnoho vrozených vlastností a sklonů, které jen těžko překonává. Je zde však možnost rozhodnutí a chtění prosadit to, po čem toužíte. Za přispění vaší duše. Oceán moudrosti vás omývá a stačí jen natáhnout ruku a vzít si, co potřebujete. Mnozí si však tuto možnost ani nepřipouštějí. Lidé Země, čeká vás mnoho příležitostí k růstu. Některé z nich však nebudete, viděno vaším pohledem,  považovat za příjemné. Mnohdy budete muset udělat kompromis nebo umožnit věcem, aby se udály. Nic se nedá urychlit, přestože mnohé již letí jako splašený kůň. Každý z vás má před sebou nějaké úkoly. Někteří se cítí velice unavení. Též je zde mnoho pochybností o pozitivních výsledcích. Na druhou stranu budete neustále dostávat mnohá ujištění, dostane se vám nepřetržité pomoci i odpovědí. Také si budete stále více uvědomovat své spojení se zdrojem, s přírodou. Máte v sobě mnohé obavy. A to není nutné. Ale také naději. Vaše duše ví, kam jít. Dopřejte si volnost a dopřejte si možnost volby. Možnost zvolit život, prožívat lásku. Milujeme vás a žehnáme vám.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

10.1.2016

Lidé Země, mnohé změny čekají planetu Zemi. Probouzejí se mocné síly. Země se posouvá do jiné oblasti, její vzestup již probíhá. Nejen přírodní události, které jsou nezvyklé, budou doprovázet vaše životy v tomto roce. Situace se začne vyhrocovat a vaše země, vaše společnost se začne rozpadat ve svých názorech, ale spojovat ve společných cílech. Celosvětová situace se výrazně zhorší. Lidé Země, vesmírná podpora je stále silnější. Je ustanovena ochrana. Ale také neprostupnost. Vesmírné bytosti hledají cestu, jak Zemi osvobodit od útlaku. Stále více se budou objevovat odpovědi ohledně otázek života na Zemi a mimo Zemi. Nyní se prohlubuje spojení mezi zemskou sítí a vaším vědomím. Sítí prochází více energie. Odtud také pochází mnohé problémy v lidské psychice, neboť je to velký tlak a je potřeba vyrovnávat hladiny energií. Jsou zde stále mnohé skryté manipulace. Ale také stále častěji se začnou odkrývat. Mnozí z vás se přestávají nechat zastrašovat a budou více otevření. Proběhne něco jako technická revoluce. Probuzením zemské aktivity budou odkryty některé části podzemí a nové informace se dostanou na povrch, do podvědomí vás všech. Situace je již neúnosná. Vše se bude stupňovat a také reakce mezi příčinou a následkem je a bude téměř okamžitá. Lidé Země, čeká vás velice dynamický rok. Budete potřebovat mnoho sil. Přesto pro vás bude velice přínosný, neboť se otevřou stavidla energií, která se bude valit skrze Zemi. Hledejte stále ve svém nitru, věnujte se sami sobě, poslouchejte svou intuici. Mohou se dít zázraky, neboť budete silou svých myšlenek tvořit daleko rychleji. Ale pozor na to, co máte ve svých myslích! Ve všech životních oblastech přijdou změny. Změní se svět, jak jste ho znali. Budete mít pocit, že jste vláčeni ve víru událostí. Ale vždy můžete říci dost. Máte tu volbu. Na to nezapomínejte. Stále mějte na mysli, že se stane jen to, co dovolíte, aby se stalo. Buďte stále přítomni a všímejte si znamení. Jsou ukazateli vaší cesty. Udržujte si svou svobodu a nenechejte se spoutat. Milujeme vás a žehnáme vám.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

1.1.2016

Lidé Země, odpovědi na vaše otázky jsou připraveny. Novým rokem získáte to, po čem jste toužili. Avšak pozor, každý pouze to, co stvořil. Nejen to pozitivní, ale také negativní. Bude vás mnoho, kteří se probudíte a mnozí zcela změní své životy. Je potřeba naslouchat sami sobě. Neboť i přesto, že mnohé odpovědi se mohou zdát neuvěřitelné, jsou řečí vaší duše, která vám ukazuje cestu. Jste jako květiny, křehcí, přesto však vytrvalí. Budete stále více toužit po prožívání klidu, začnete si více uvědomovat pravou podstatu věcí. Také mnohé informace, které se v tomto roce objeví, budou pro vás nejprve šokující, ale mnohé vezmete za své a budete cítit, že je v nich obsaženo mnoho pravdy. Lidé Země, buďte spokojení se svými životy, neboť jste si je vybrali. Mnoho z vás toto již chápe. A také máte mnoho příležitostí změnit to, co se vám nelíbí. Avšak jen málo z těchto příležitostí využíváte. Buďte stále pevní ve svých názorech, avšak buďte ochotní naslouchat a prověřovat vše, co slyšíte. Nepřijímejte vše, co vám bude předloženo. Přemýšlejte, použijte svůj cit, svou intuici. Není všechno zlato, co se třpytí. Vyžeňte ze svého života zvyk, chtějte být překvapováni, nechtějte spát, nuda je uspávačem pro radost a spontaneitu. Buďte jako děti. Věřte v lásku a v boží sílu.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

Lidé Země, končí rok plný překvapení, ale také mnohých problémů. Mnoho bolesti odešlo z vašich mentálních těl. Jste nyní očištění do té míry, že jste připraveni na další cestu. Čas plyne velice rychle a to, co jste dříve byli ochotni věnovat sami sobě, je velmi zredukováno. Máte stále méně času, což vás oddaluje od vás samých. Potřebujete si odpočinout, rozhlédnout se kolem a pochopit, že vše, co jste ochotni dát sami sobě, je darem nejen pro vás, ale hlavně pro vaši duši. Neboť právě duše touží po rozvoji, touží se vrátit zpět tam, odkud přišla. Je možné to takto zjednodušeně říci, avšak ve skutečnosti je vše mnohem složitější. Přesto můžete být ujištěni, že vaší prioritou je následovat volbu své duše. V tomto roce jste se dozvěděli mnoho nových a důležitých informací. Zdá se, že nastává čas, abyste se posunuli dále, abyste objevili to, co dosud zůstávalo skryto. Jakoby byl otevřen archiv s dokumenty, které byly dávno zapomenuty. Takto to v tomto čase je. A není to jen archiv, otevírají se též mnohé portály, kterými vstupují různé bytosti na tuto planetu. Nemáte tu možnost být tohoto součástí, neboť mnozí ještě nedosáhli požadovaného rozvoje. Přesto se to děje a v následujícím roce dostanete mnohé další informace, které často způsobí rozruch. Je nutné, abyste získali povědomí o tom, co vám bylo zatajováno, abyste konečně uviděli tu pravdu, která byla častokrát změněna právě proto, abyste byli oddáleni od svého cíle, abyste bloudili a nenašli cestu domů. Vše, co je vám známé, se v mnohém ukáže jako nepotřebné v příštích časech. Bude přepsána vaše minulost. Budete postaveni před volbu, zda věřit tomu, co cítíte, informacím, které k vám přicházejí skrze intuici anebo budete slepě následovat samozvané vůdce, kteří dělají vše jen proto, aby vás zbavili vaší svobodné vůle. Oni nechtějí, abyste se probudili, abyste poznali, kdo jste. Neboť až se to stane, tak se probudí nevídaná síla. Často sníte o lepším světě, o lepších životech. Hledáte odpovědi všude kolem a také je možné v tomto čase získat odpověď na cokoli. Avšak je v tom také úmysl, neboť velké množství informací jsou ve skutečnosti často dezinformace, které vás mají odvést od vašeho cíle. Je potřeba, abyste v sobě upevňovali ochotu otevřít oči a učili se vidět pravou podstatu věcí, rozlišovat. Ne tak, jako dosud, kdy jste se dívali pouze na jakési projekce. Musíte vytrvat, neboť vás to osvobodí od lží a manipulací. Ano, do této doby jste byli v mnohém loutkami. Byli a jste závislí. Avšak toto musí skončit. A právě tento čas je zde. Čas, kdy je nutno stát za sebou samými, kdy je potřeba se ještě více zaměřit na odpuštění nejen ostatním, ale zejména sobě samým. Kdy je potřeba osvobodit se od závislostí, stát se zasvěcenými a otevřít srdce i mysl. Mnoho z vás se vrací domů a přichází nové, vyspělé duše, které přijaly nové úkoly, aby lidstvo konečně bylo pozvednuto. Není to tak, že změna přijde ze dne na den. I když velmi výrazné bude působení kosmických energií během prosincových dní. Přesto se již mnohé děje a také vliv těchto změn pociťujete na svou vlastní kůži. Vstoupíte do roku 16. Nástup do nového roku bude pozvolný. Avšak není nutné dávat si jakákoli předsevzetí. Pouze zůstaňte věrni sami sobě a snažte se žít v přítomnosti. Budete muset řešit mnohé problémy, neboť někteří se stále nechtějí vzdát svých dosavadních a mnohdy nefunkčních životů. Avšak je to nutné. Ano, je zde mnoho strachů a obav. Ale pokud budete schopni přijmout je jako součást sebe samých, budete schopni se vyléčit. Lidé Země, milujeme vás a naším úmyslem je pomoci vám osvobodit se. Chápejte, že vše má své příčiny a následky, avšak vy si stále neuvědomujete svou sílu Boha uvnitř vás samých. Proto trpíte. Teprve až toto uvidíte, budete se moci vrátit domů a nalézt svůj střed uvnitř vás samých. Neboť den za dnem se stále více bytostí osvobozuje a také je zde mocná ochrana Země. Jakmile se osvobodí Země, budou všichni uvolněni z pout a z vězení. Stojí před vámi mnohé změny. Často vše přijde nečekaně, velice rychle a obrátí to vaše životy. Ne ze dne na den, ale z minuty na minutu. A vy budete přinuceni reagovat, vzdát se toho, na čem lpíte. Avšak vězte, že i když něco neznáte, neznamená to, že je to špatné. Vždy záleží jen na úhlu pohledu. Proto se snažte pochopit, že je to vždy jen pro vaše dobro. Věřte sami sobě a ve svou sílu a moc. Těšte se na dny příští a děkujte za příležitosti, za vše, co jste dokázali. Užívejte života a radujte se. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

15.12.2015

Má láska odpovědi na otázky srdce? Ano. Ona je tou odpovědí. Má srdce touhu a cítí bolest? Ano, ale od touhy je jen krůček k realizaci. Od možnosti realizace se odvíjí cesta ducha. A tato cesta je součástí cesty duše toužící po splynutí s věčností. Milovat znamená růst, žít a expandovat. Nemilovat znamená pomalu usychat a umírat. Takový je život. Hledá ty správné cesty, aby proměnil bolest a našel lásku. Ať jsi kdekoli, člověče, ať jsi jakýkoli. Ty jsi. A toto tě spojuje s duchem, s tvým pravým původem. Možná jsi zapomněl, ale brzy si vzpomeneš. Nebuď zarmoucený, že neznáš svou cestu. Jásej a oslavuj, neboť víš, že o tebe je a bude postaráno. Nejen nyní, ale i v příštích dnech. Ať je rok 2015 nebo o tisíc let dříve, či později. Objímá tě cit ze všech nejsilnější. Nejsi sám. A toto musí být tvé přesvědčení. Odpírej si lásku a budeš chudý. Přijímej lásku, i když ji sám nemůžeš poskytnout, člověče. I přesto, že máš srdce zatvrzelé, ten, kdo tě miluje, vidí záři ve tvých očích, cítí teplo tvého srdce a hebkost tvých doteků, vůni tvých vlasů a také bolest tvé samoty. Přesto tě miluji. Přijmi a děkuj za toto vše a věz, že jsi bohatý, aniž cokoli vlastníš. Tvým bohatstvím je možnost milovat a ta vždy zůstane. Miluji tě člověče.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

11.12.2015

Lidé Země, nebojte se projevit sami sebe. Vaše zoufalství nemůže a nesmí trvat moc dlouho. Jsou zde opět láskyplné dny, kdy se budete více obracet ke svému Otci, ke Stvořiteli a budete se snažit prožívat alespoň na chvíli lásku. Ale hleďte, v tomto čase je potřeba daleko více. Je potřeba zaměřit svou pozornost také sami do sebe. Je důležité udělat si pořádek ve svém nitru. Je potřeba nalézt mnohé odpovědi, neboť vás čeká náročný rok plný změn a mnohé situace budou pro vás neznámé a nové. Budete postaveni před mnohá rozhodnutí. Nenechte se ovlivnit svým okolím, ale pouze tím, co pocítíte ve svých srdcích. Mnozí se setkáte se svými protějšky, posílí se pouta lásky. Mnozí se potřebují vyléčit ze svých zklamání a dostanou novou naději. A též se ukončí mnohá partnerství. Neboť život i partnerství jsou o svobodě těla i ducha, o svobodě mysli a srdce. Nebojte se za tímto jít. Setrvávat tam, kde je bolest a utrpení je sebetrýznění a zbytečná oběť. Zachovávejte však rodiny a držte při sobě. Vaše děti potřebují lásku, potřebují zázemí. Zároveň však se budete od vašich dětí mnohé učit. Neboť některé děti sem přišly právě z tohoto důvodu. Přináší nové informace, moudrost, učí novému přístupu k životu. Jsou vašimi učiteli a zároveň žáky. Předejte jim ze sebe to nejlepší a učte se dívat jejich očima. V tomto čase se zesilují vlivy energií, čas bude však milosrdný pro to, abyste vše dokázali zpracovat. Sledujte vše, co je pro vás důležité, buďte bdělí a šiřte kolem sebe lásku a radost. On přichází, aby k vám promluvil… Má lásku pro všechny, kteří se považují za jeho děti. Má náruč pro všechny, kteří mu otevřou svá srdce. Má bezpodmínečnou a všeobsahující lásku pro své děti. A jeho syn je vaším strážcem v tomto světě a v tomto čase. On, váš Otec, žehná vám i vašim dětem. Cítí lítost nad vším, co způsobujete sami sobě. Avšak nesoudí vás, neboť jste jeho děti. Stále vás bude milovat. Je s vámi na vaší cestě.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

30.11.2015

Odchází další rok, který mnohé poznamenal v jejich srdcích. Stále vzpomínáte na své ztráty, na odchod svých milovaných. Máte v sobě smutek, neboť cítíte, že svět je ochuzen o mnohé dobré bytosti. Vězte, že duše odešly do ráje a znovu se vrátí. Tak jako se to děje neustále. V tomto čase rekapitulujete. Děláte to vždy, když cítíte, že něco končí a něco nového přichází. Víte uvnitř sebe samých, že mnohé věci jste mohli udělat jinak, ale nemá cenu se tím trápit, neboť jste jednali tak, jak jste uměli. Tak, jak jste cítili ze své duše. V tomto čase však nelze znovu prožívat minulost. Jste tady a teď. Buďte připraveni na mnohé události v následujících dnech a měsících. Často se budete obracet k vyšší síle, aby vyslyšela vaše prosby. Čím častěji, tím lépe pro vás. Neboť vám bude pomoženo, lidé Země. Jste sami proti sobě, pokud si myslíte, že jste sami v tomto světě. Avšak opak je pravdou. Jsou zde mnohé bytosti, o kterých nemáte ani tušení. Ba odmítáte o nich i jen slyšet. To vše však bude brzy rozkryto a pravda se ukáže. Nyní však je potřeba zdůraznit, abyste věnovali čas sami sobě. I přesto, že prožíváte shon. Nejpřednější jste vy sami. A v čase odpočinku si začnete uvědomovat, že svět není pouze černý a bílý. Že to, co chcete změnit, musíte udělat sami. Přesto se znovu ponoříte do všedních dnů. Váš život musíte sami obohatit, neboť stresy vám škodí. Na prvním místě je láska. Víme, že toto slýcháte neustále. Avšak díky lásce rozkvétají vaše duše. Rok odchází, vy zůstáváte. Vy, bytosti plné lásky, na kterou jste mnozí zapomněli. Oč by byl váš svět krásnější, kdybyste toto chápali. Kdybyste probudili a rozvíjeli tento cit. Lásku bez osobního vlastnictví, bez chtění a lpění. Ještě však nejste na mnohé připraveni. Stejně tak jako na to, co vás čeká. Udržujte však své mysli v naději, že vaše budoucnost je plná radosti a smíchu. Toto by mělo být vaše předsevzetí. Oslava moudrosti, která s věkem roste. Oslava života. Pochopení životních hodnot. A též porozumění sobě samým a odhalení toho, co se skrývá uvnitř. Je toho mnoho, co potřebujete zpracovat a prožít. Přesto věříme, že den ode dne porostete a vaše duše spolu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

17.11.2015

Lidé Země, otevírá se zde nyní téma pomoci bližnímu svému. Ano, toto je jeden z duchovních zákonů. Máte v sobě rozpory, neboť cítíte, že je stále potřeba dodržovat tento zákon. Na druhou stranu zde stojí protiklad a tím je postavit se sami za sebe, za svou svobodu. Za svou vlast a také za svou budoucnost. Je v tomto čase mnoho emocí, vycházejících skrze vás. Jsou to především vaše strachy. Strach je však něco, co by vás nemělo ovlivňovat. Strachy jsou vyvolávány uměle, s cílem destabilizovat společnost, ochromit vás a donutit jednat tak, jak byste nikdy nejednali. Proto si toto uvědomujte. Ano, rádi byste vyřešili situace, které vás tíží. Ne však z pozice strachu, neboť strach z některých může udělat bytosti plné nenávisti. Je potřeba jednat ze svého středu, z pozice pochopení situace, z pochopení pravdy. Jste zmatení, neboť k vám přichází mnohé informace a vy nejste schopni se rozhodnout, kde vlastně  pravda je. Musíte se postavit za svou svobodu, avšak je nutné, abyste to udělali s láskou a porozuměním, ne se zlostí a v afektu. Tento čas rozjitřil vaše rány a brzy se vše alespoň na chvilku zklidní. A tento čas potřebujete, abyste si sami v sobě srovnali, co je potřeba udělat. Uvědomte si, že je důležité naladit se na svůj zdroj a zároveň na jednotu, je potřeba vytvořit spojenectví, které ji silné, avšak zároveň nejedná z pozice svého ega, nýbrž z pozice pochopení. Máte v sobě stále více obav, avšak je potřeba tyto strachy pustit. Byli byste ovládáni ještě dalším agresorem. Manipulací již bylo dost. Chápejte, že vše se děje z nějakého důvodu. Je však potřeba být připraveni cítit klid a rozvahu. V mnohém si uděláte jasno a také se konečně rozhodnete spojit se a otevřít se změnám, které nutně musí přijít tam, kde roste nespokojenost. To však neznamená rezignaci ani boj, nýbrž spíše následování svých pocitů, své intuice. Je zde mnoho vyspělých duší, které mohou intervenovat za vaši zemi. Důležité je, jak se ke všemu postavíte vy sami. Zda budete ochotni naslouchat, spolupracovat a zda budete ochotni projevit nejen svou sílu, ale i moudrost věků. Neboť máte v sobě ohromný potenciál. Nezahoďte ho a dbejte, abyste nezradili svou duši. Milujeme vás.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

10.11.2015

Lidé Země, otevíráte se novým možnostem a pochopení skrytých pravd. To, co jste v minulosti odmítali, se stává součástí vašeho života, stává se to vaší zkušeností a prožitkem. Měníte svůj pohled na mnohé. To, co jste v minulosti nevnímali, vyžaduje nyní vaši pozornost. Hledáte v životě pevný bod, ukotvení, které by vám dodalo pocit jistoty. Tyto jistoty jsou však falešné. Mnohdy stačí jen málo a vše, na čem jste lpěli, se zřítí jako domeček z karet. Pochopte, že minuly časy, kdy jste se ve svém životě často dívali kolem sebe a viděli jste, jak míjí dny. Avšak nechávalo vás to klidnými. Nyní však klid odchází. Neboť se zdá, že přítomné dny jsou stále hektičtější, stále kratší. Je však důležité, aby jste pochopili, že ne vše je potřeba. To, co fungovalo kdysi, mizí. Stejně tak je potřeba určit si v životě priority a to, co vám stojí za to, s čím souzníte. To ostatní musí pryč. Hledejte odpovědi ve svých srdcích, víte, co je pro vás důležité. Vaše duše vám odpovídá. Probíhá mnoho změn kolem vás. Mnohé pravdy začínají být odhalovány a stále více z vás s těmito pravdami souzní. Odkrývat vše, co je utajeno, je důležité proto, abyste pochopili svět kolem vás, abyste pochopili, kdo jste a proč jste zde. Budete se ještě mnoho učit. V životě narazíte na mnohé překvapující informace. Můžete být zmateni tím, co uslyšíte, budete řešit dilema, pro co se rozhodnout, čemu věřit. Víra je však pevně spojena s vaší duší, s tím, co cítíte uvnitř sebe samých. Mnozí se budou snažit vás o svých pravdách přesvědčit. Rozlišujte a nenechte se zmást. Mějte odvahu postavit se lžím a manipulaci, stůjte pevně sami za sebou. Možná vám to nyní způsobí problémy, avšak do budoucna zjistíte, že víra v sebe sama je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Nehleďte na to, co se vám snaží nutit ostatní. Čas je neúprosný i k vašim duším, neboť i když jste bytosti věčné, váš čas zde na Zemi je omezen. Je proto potřeba se nezdržovat a jít si za svým cílem. A také hledat to, co vám pomůže očistit sebe samé a díky tomu pozvednout své vědomí. To je cestou duše. Nezoufejte pokud si v danou chvíli nevíte rady, neboť na vše jsou zde připraveny odpovědi. Každý z vás je připraven, mnozí však ze strachu odmítnou. Buďte s Bohem a vytrvejte v hledání odpovědí. Milujeme vás a jsme s vámi.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

28.10.2015

Lidé Země, putujete nyní krajinou plnou rozporů. Cítíte, že ve svém středu musíte zůstat neústupní, musíte následovat zdroj v sobě samých. Jste spojeni a tato spojení jsou stále posilována. Čím více prožíváte pro vás negativních stavů, tím je vaše duše odolnější, ale též vaše vědomí je daleko vnímavější. Cítíte rozpory, neboť stále rozlišujete mezi srdcem a myslí. Mysl vás ovládá stejně tak, jako vaše srdce zmírňuje následky vaší mysli. V tento čas jsou zde mezi vámi velmi silné bytosti  které prošly mnohými zkušenostmi. Tyto bytosti jsou velice silné a pomáhají všem v jejich postupu. Všichni jste děti Boží a jako jednotlivci jste také individuality. Avšak před Bohem jste si všichni rovni. Každý má svou cestu. Stále více bytostí si toto začíná uvědomovat, spojení se zesiluje. Avšak také mnozí mají veliké problémy se silou energií, které přijímají. Je to ozdravná energie, která léčí duši a která pomáhá napojení na vyšší úrovně. Stáváte se multidimenzionálními bytostmi. Ne, že byste jimi nebyli svým původem. Ale mnozí se teprve tady znovu narodí. Teprve tehdy, až projdou školou života a sami, díky svému úsilí, dosáhnou cíle spojení. Máte se ještě mnohému naučit a prožijete mnohá zklamání, ucítíte mnohé tlaky na své osoby. Často se budete chtít všeho vzdát. Avšak vaše duše vám opět připomene, kdo jste a proč přicházíte. Neboť již je potřeba, aby jste procitli. Abyste se stále nalaďovali na energie svobody a lásky, abyste šli na své cestě za svým cílem a tím je osvobození se z koloběhů zrozování, pochopení, že vše, co prožíváte, jsou pouhé iluze. Že pravda je úplně jiná. Ti, kteří jsou připraveni, budou iluzí zbavováni. Ti, kteří odmítají, budou i nadále hříčkou osudu, ponecháni sami době, aby dospěli. A nakonec také pochopili. A budou spaseni. Jste napojeni, prociťujte toto spojení. Naleznete klid a mír ve svých srdcích. S láskou...

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

24.10.2015

Lidé Země, proč se stahujete do sebe, místo, abyste projevili své pravé já? Proč stále hledáte v minulosti to, co již dávno nefunguje? Svět se mění, vidíte to každým dnem. Pokrok nelze zastavit. A také vaše duše jsou již na jiné cestě. Je potřeba postoupit, nalézt možnost, jak očistit sami sebe, jak kráčet dále s čistotou své mysli, čistotou své duše. Teprve toto vás vyhoupne do výšin, teprve tak dosáhnete svého domova, ucítíte spojení, které se vám zdá ztracené. Avšak ztracené není. To pouze vy jste byli tak dlouho manipulováni, abyste zapomněli. Zapomněli na to, kdo jste, kam patříte. A to je také to, co vaši manipulátoři se stále větším úsilím chtějí skrýt. I přesto, že jste zapomněli, i přesto jste schopni čas od času prostoupit temnotu kolem sebe, podívat se do světelných výšin a zapamatovat si to, co jste tam viděli. Zůstane ve vás nezapomenutelný otisk známého, láskyplného, toho, kým jste byli předtím, nežli jste přišli na Zemi. A s těmito pocity se vracíte zpět, do svého světa, své reality. A poté cítíte, že mnoho z toho, co bylo dříve, vás již neuspokojuje, neboť jste nahlédli tam, kde jste doma. A již toto nezapomínáte, ale celý život hledáte. Nechápete, že nemusíte hledat, pouze zaměřit pozornost do svého středu a tak se opět napojit. Avšak ve svých starostech a obavách často tyto pocity potlačujete. Proto se objevují smutky a beznaděj, neboť cítíte, že jste žili jiný život a toto je jen pouhá iluze. Každý tvoří svůj svět a často se stáváte součástí iluzorních světů ostatních. Není zde radost, není zde láska. Chybí pochopení. Chybí spojení a víra. Vše však řídí vaše duše a tak dříve či později rozsvěcí tu božskou jiskru ve vás samých. A teprve poté, když jste plně přítomni, kdy si vše uvědomujete, jste schopni přijmout to, co se děje kolem vás, s vámi, jste schopni přijmout to, co vidíte a také jste schopni roztrhat závoj iluzí, který vás plně obaluje. Teprve tehdy vaše duše jásá, neboť jste dosáhli prvního kroku uvědomění. Neboť jste dosáhli místa, ze kterého již není návratu. A od této chvíle začíná hledání osvícení, hledání pramenu věčného života. A toto je pro vás tou jedinou pravou cestou. Toto je to, co se děje v těchto letech, co se děje každým okamžikem. A vy jste toho součástí. Oslavujte a děkujte za tyto příležitosti. Na mnohé z vás se nedostalo a mnozí toto odmítli. Ale ti šťastnější jsou zde. Jste to vy. Proto nezahoďte tuto příležitost a naleznete lásku bezpodmínečnou. Milujeme vás a jsme s vámi.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

16.10.2015

Lidé Země. Jste nyní ve svých životech velice omezeni. Hledáte východisko, jak dál ze svých problémů. Hledáte řešení mimo sebe samé. Jste rozladěni z toho, co žijete. Mnozí čekají na lepší časy, další již toto vzdali. Čekání vás však oddaluje od vašich cílů. Temnota stále více rozbaluje svůj plášť a vy jste chyceni v denních dramatech, která z vás vysávají energii. Díky tomu nejste schopni myslet, naslouchat, rozeznat pravdu od lži. Přejímáte do sebe mnohé názory i přesto, že toto tak necítíte. Učte se naslouchat a vidět za věci kolem. Nepropadejte skepsi, ale snažte se cítit klid v sobě samých. Jste mocně podporováni. V tomto čase se rozpadají mnohé systémy. Svět se mění, hranice se posouvají. Ať chcete nebo ne, i svět má svou karmu, která musí být splacena. Je však vždy jen věcí každé bytosti, jak přijímá to, co jí do života přichází. Je potřeba být stále napojeni na zdroj, na lásku ve svých srdcích. Musíte zůstávat věrní sobě a nepřipouštět  manipulace. Můžete být ohroženi, avšak nejste schopni tuto hrozbu odvrátit, pokud zůstanete lhostejní. Nebojte se toho, co neznáte. Je to jen jiné, není to nic, čeho byste se museli bát. Stále existuje plán duše a jen sama duše řídí vaši cestu. Nechtějte svým egem cokoli změnit, neboť nevidíte dále, nežli několik kroků před sebe. Jste lidské bytosti a přišli jste se učit. Vaše životy nejsou lehké. Avšak máte v sobě sílu tvoření. Nedopusťte, aby vás kdokoli chtěl omezovat a měnit. Máte před sebou problematické roky, přesto vše můžete zvládnout. Je však potřeba být silní a nevzdat se. Toto je to nejdůležitější. Nastává úsvit. I když pro mnohé možná může být zdrojem problémů, stojí to za to. Odpusťte a budete vedeni.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

5.10.2015

Nastává úsvit pro lidstvo. Čas stvoření minul. Odpojeno bude mnoho bytostí, neboť se nebyly schopny pozvednout. Hledejte vně, ale nenajdete. Hledejte uvnitř a zůstanete těmi pevnými, které potřebuje Země. Co byste chtěli prožít více na své cestě za porozuměním, nežli pozemské životy.  Má se za to, že lidstvo stojí na pokraji rozvoje ducha, neboť vše se k tomuto směřuje. Nabízí se taková pomoc, která nemá obdoby. Ale buďte silní, budete zkoušeni. Chaos bude vašim průvodcem v životě. A vy budete ti, kteří ve svém středu budou muset nalézt sílu, aby změnili svůj osud. Má se za to, že planeta potřebuje pomoci. Ale ona to dokáže sama. A vy naleznete sami sebe skrze ducha svatého.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

28.9.2015

Lidé Země, jste zde, abyste odžili minulost, ale také procitli. Jste zde, abyste otevřeli oči a probudili se, abyste si vzpomněli. Často se trápíte otázkami odkud přicházíte a proč jste zde. Je to odvěká touha znát tyto odpovědi. Vězte, že mnoho z vás na sebe v tomto čase vzalo odpovědnost a sestoupilo znovu na Zemi. Je to proto, že duše potřebují tuto možnost expanzivního růstu. Jste spojeni mezi sebou, jste jeden, prociťujte to. Chápejte, že v tomto čase vytváříte most, přes který můžete přejít do oblastí vyššího bytí, do oblastí vám všem tak známým. A také mnozí přejdete. Tam, kde sami tvoříte svou realitu, avšak během okamžiku. To vše však v sobě pro mnohé z vás zahrnuje prozření, neboť vaše myšlení je v mnohém negativní, zaobíráte se mnohými negacemi. Jaký by asi byl váš život, kdybyste tady, v této realitě byli schopni okamžitě materializovat to, na co myslíte? Kolik strachů a bolesti byste stvořili…Kolik neodpuštění a nenávisti.. Proto je potřeba, abyste byli čistí a zbavení zátěže a teprve pak budete schopni vzlétnout. Víte, že je důležité udržovat mysl čistou. Uvolňujte vše, co tam nepatří. Zaměřujte se na přítomnost a na to, po čem toužíte. V tomto čase se stále více hovoří o skrytých oblastech, o bytostech obývajících jiné světy. Vězte, že již brzy se toto stane součástí vašich životů. Je nutné, abyste znali pravdu a až jí poznáte, uvědomíte si, že mnoho z toho, co jste si dosud mysleli, že víte, byla jen iluze. Lidé Země, v tuto chvíli jste doslova bombardováni energií z vesmíru. Je to taková síla, že je potřeba být umírněna, abyste vše zvládali. Je zde mnoho bytostí, které vám pomáhají. Ale též mnohé z nich, kterým jde pouze o jejich vlastní dobro. Nepřejí si změnu a ani nechtějí, abyste cokoli změnili. Spíše naopak. Velkou měrou propagují zmatek, chaos a strach. Dávejte si pozor, neboť mnohé emoce mnohých lidí budou dosahovat vrcholu. Projevy negativního se mohou stupňovat. Uvědomujte si toto, avšak nereagujte stejně. Prociťte sami sebe, vydýchejte se, pozorujte situaci a teprve poté se projevte vy sami. Jednejte ze svého srdce, nikoli v zajetí emocí. Nejste primitivní bytosti, hnané pudem. Jste bytosti vyspělé, intuitivní, které mají moc pozvednout celý vesmír. Buďte připraveni na mnohé změny. Avšak očekávejte je se zvědavostí, ne s obavami. Neboť i přesto, že některé situace výrazně změní vaše životy, může to být pro vaše dobro. Nyní je již čas. Více, nežli dříve, jste schopni rozpoznat mnohé manipulace. Nevyhledávejte spory, spíše se snažte být klidní, vyrovnaní a hlavně radostní. Máte mnohé úkoly, lidé Země. A některé jsou velice těžké. Přesto jako národ, spojení jeden s druhým, dokážete zázraky. Následujte pravdu a lásku ve svých srdcích. Milujeme vás a jsme s vámi.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

5.10.2015

Mnohé události vás překvapí lidé Země. Stále nedokážete uvěřit ve skutečnost. Stále znovu a znovu oživujete iluze ve svých vědomích, neboť se stále vracíte tam, kde to znáte. Nepřipouštíte nic nového, oživujícího. Avšak není třeba se vracet. Je potřeba začít žít tím, co vnímáte, co cítíte. Ne tím, co se stále znovu a znovu objevuje ve vašich myslích. Mnozí nechtějí vidět a slyšet. Své strachy odmítají nebo uzavírají v sobě samých. Lidé Země, odpusťte vše, čeho jste schopni. Velká síla přichází. Musíte pochopit, že jedině odpuštění a oproštění se od chtění a marné touhy uvolní váš potenciál a pomůže vám dosáhnout výšek. Odkloňte se od falešných Bohů, nalezněte konečně sami sebe. Probouzejí se ve vás velké strachy. Cítíte se zmatení a snažíte se tomu utéci. Ale není kam. Neboť vaše strachy půjdou s vámi, dokud se jim nepostavíte. Dokud je neprocítíte a nakonec neuvolníte. Jste stále směrováni. Často však nenasloucháte. Lidé Země, nezavírejte oči, neboť neuvidíte to, co se chystá vstoupit do vašich životů. Máte se učit žít. Máte se učit milovat. Nyní budete často vzpomínat na dobu, kdy jste se cítili v bezpečí. Musíte se spojit. A musíte se též napojit na zdroj, na sílu Vesmíru. Lidé Země, hledejte Boha v sobě samých, jen tak změníte svůj osud. Vaše životy jsou těžké, avšak vy sami je mnohdy děláte ještě těžšími. Odpoutejte se od přežitých forem a vytvořte novou společnost, hledejte stabilitu v době problémů a žijte vírou v dobro. Milujeme vás.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 

Aktualizováno ( Neděle, 13 Březen 2016 12:19 )

 

19.9.2015

Lidé Země, potýkáte se s mnohými problémy. Jste však uzavřeni do sebe a často nevnímáte, co se děje kolem vás. Budete však nuceni prozřít. Budete nuceni reagovat na dění kolem vás. Nyní ještě máte dojem, že vše lze nějak srovnat. Avšak tato situace brzy začne být neúnosná. Ještě nechápete, že vnější události výrazně ovlivní váš život. Ale jakmile se to stane, už nebude cesty zpět. Buďte připraveni na změnu, věřte pouze sami sobě. Jste záměrně vedeni, abyste splývali s davem, abyste nevyčnívali. Neboť každý, kdo vyčnívá, se může stát nepřítelem, zatímco ti v davu jsou pouhé loutky. V tomto čase je již změna nevyhnutelná. Avšak je jisté, že nebude tou pozitivní pro mnohé z vás. Nejen situace uvnitř vaší země, ale i situace celosvětové se začínají výrazně měnit k horšímu. Musíte si však nadále udržet dobrou vůli a lásku, neboť pokud toto neuděláte, propadnete se do bahna. Stále se snažíme vás vést, ukazovat cestu. Je to však složitý stav, neboť vaše ega nejsou připravena respektovat toto vedení. Vaše ega jsou pod mnohými dalšími vlivy, které však nejsou ku prospěchu duše. Ocitáte se ve světě iluzí a nechcete odtud odejít. Jste zde spokojení. Každé další vytržení z tohoto vašeho světa ve vás vyvolává zášť, odpor a nechuť, neboť si myslíte, že jste jakýmsi způsobem ohroženi. Opak však je pravdou. Ohrožení se skrývá především ve vaší nepřístupnosti a neochotě naslouchat a přemýšlet. Skrýváte se za mnohé autority. Nejste individualitami. Lidé Země, nejsou ohrožena nejen vaše ega, ale hlavně vaše duše. Neboť úkoly, které si duše předsevzala, jsou mnohdy nesplněny právě proto, že se odkláníte od toho, co cítíte, co sami v sobě víte. I přes tuto vaší jistotu však nadále konáte v rozporu se svou duší. Buďte však připraveni. Neboť silné otřesy v životech některých z vás vás znovu zavedou na tu pravou cestu. Lidé Země, uvědomujete si vůbec, kolik zla je mezi vámi? Kolik agrese a nepochopení? To, že toto nechcete vidět nemá vliv na to, že se to děje. Každý jednotlivec má ještě šanci vrátit se zpět k Bohu, otevřít se důvěře a ochraně. Ještě máte šanci. Přijde však doba, kdy budete marně prosit, neboť už nebude cesty zpět. Tato slova zde nejsou proto, abyste pociťovali obavy a strachy. Ale pouze proto, abyste je pochopili jako varování a nalezli v sobě tu sílu, která vás provede vším nečekaným a nepříjemným. Nezapomínejte, že jsme stále s vámi, že vám pomáháme a poskytujeme vše, oč žádáte. Milujeme vás a jsme připraveni pomoci.

http://zlata.dusicka.sweb.cz

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL