Působení Plejád (Plejády III.)
Nová kosmologie pro Věk Světla
Barbara Hand Clow

Co se stalo v nultém bodě? Dobře, je to pěkně legrační. Římané byli zaslepení, protože upírali svoje zraky na nebe, jak můžete vidět z jejich mincí. Během klíčových cyklických bodů proměn – a bylo jich kolem Nultého bodu hodně – se na Zemi inkarnovaly multidimenzionální bytosti jako Kristus, Buddha, Alexandr Veliký. Římané stáli na římsách svých chrámů, čekajíce kdy přistanou prostorové lodi, zatímco se jim přímo před nosem v Orientě narodil Kristus. V Nultém bodě byl zákonem mozaický kód – legální kódy, pocházející od Sumeřanů, pak od Babyloňanů a nakonec je přijali Izraelité. Všechny tyto kódy byly známkami systémů Anunnaki a císařové měli v plánu použít je k tomu, aby získali vládu na Zemi v Nultém bodě. Anunnaki stanovil systém chrámových měst, založených na kódech sumerských měst v r. 3600 př.n.l. Tyto kódy se rozšířily do mnoha kultur, které v Nultém bodě očekávaly jejich návrat.


Prostřednictvím Jupiterova chrámu kontrolovali císařové čas, kdy se planeta Nibiru vrátí. Anunnaki byli schopni používat Římskou Říši tím, že jí dali impuls k vytvoření Nibiruánských legií. Bylo to lehké od té doby, co úspěšně převzali několik dalších kultur, jako třeba židy, kterým nakukali, že jsou „vybraní“. Čas by se ve skutečnosti zastavil a Sumerský hvězdný systém by začal v Nultém bodě a to by ustanovilo vládu v čase – Nový Světový Řád.


Ale do placu byl vržen jiný pořádek: Židovský rabín se oženil s kněžkou Isidinou v Jeruzalémě, což odbrzdilo multidimenzionální vědomí v Orientě (v Levantě). Když byla Nibiru v Nultém bodě Slunci nejblíže, Kristus vyhnal penězoměnce z chrámu a vyslal signál, který nebyl nikdy zapomenut. Jako nějakým konečným hmatem změnil dynamiku dění tím, že vyčistil silový vír od pijavic (myšleno o lidech) a jak vy všichni hluboko uvnitř věříte, nakonec vyházíte všechny, kdo vám sají krev.

Kristus vyzařoval do celého světa jedinečnou srdeční energii. Tato jeho energie byla mnohem silnější než všechna energie, která by mohla být v Římě aktivována v nejméně třinácti Egyptských obeliscích namířených na oblohu v Římě! Křesťané dokonce vyžadovali, aby se Betlémská hvězda – Nibiru jako osmicípá hvězda – objevila jako hlasatel narození božího dítěte. Osmicípá hvězda se často objevuje na vašich vánočních pohledech, označujících narození Páně.

Kristus zavedl obřad nazvaný Eucharistie se 72 stoupenci jako symboly pro převzetí naprosté kontroly dvojité Shar – 2x 3600- letého oběhu Nibiru. Používáním symbolů Anunnaki bylo všechno absorbováno právě Římskou říší, která fungovala jako kosmický klíč. Dále Anu ovládl Svatořímskou katolickou církev jako svůj osobní nástroj pro vládu na této planetě. Řím by nakonec padl, ale oficiální církev, organizovaná kolem Krista by převládla, protože lidé jsou nejsnadněji manipulovatelní skrze náboženství. Anu nikdy nevedl tak velký projekt. Římskokatolická církev byla dalším oficiálním ustanovením. Aby tohoto dosáhl, všichni kněží této církve měli žít v celibátu, když před tím předeslal, že tak žil i Kristus. ženy měly být oslabeny a Eucharistie měla být oslavována mužskými knězi, kteří nikdy nepronikli do ženy. Všechno poznání o mnoha životech mělo být z víry vyňato, aby se lidé naučili bát se smrti a strach ze smrti měl omezit multidimenzionální kontakt. Toto by Anunnaki nabídlo naprostou vládu na Zemi a zabránilo lidem dosažení multidimenzionálních oblastí. Všichni lidé by byli uzavřeni ve 3D, takže jejich vláda by v průběhu doby, než se sem za 3600 let vrátí, nebyla přerušena. Byla to temná hodina Země – instalování Sítě – a poprvé kolem planety proběhla energie této Sítě tehdy, když poté co Kristus zemřel na kříži, zuřila strašná bouře, způsobující v Jeruzalémě zmatek.

Všechno, co potřebujete dělat, je zvládnout prosté paradigma. Máte svobodnou vůli na své planetě, proto se jistá učení a události dějí všelijak a pak takové inteligence, které nechtějí abyste byli volní, mohou tyto velké události směrovat kam ony chtějí. Musíte se učit cítit, jak a kdy jste ovládáni, tak abyste neodpovídali na lži, když k tomu dostanete impuls. Můžete ve svých srdcích cítit pravdu a vaše srdce jsou svobodná jen tehdy když je vaše mysl čistá a vy pak můžete manipulace, které se dějí, jen pozorovat. Nic není náhoda nebo nehoda, nic. Podívejte se na to takto: Opravdu velká událost, taková jako narození Krista, se děje a lidé to berou jako že je to tak. Taková událost je pak několikrát překroucena a je z ní udělána kulturní posedlost. Kontrolní síly neustále opakují část příběhu, aby uspokojily touhu lidí po osvobození se od zla. Lži o Kristu jsou neustále opakovány, ale lidé jsou tak hladoví po opravdovém příběhu, že hltají ty lži jako hladoví králíci. Falešný příběh je opakován až do zošklivení dokud si dokonce i lháři nevzpomenou na to, co je pravda. Posedlost po pravdě je bez konce a vy běháte v kruzích kolem dokola jako bezmyšlenkovité myši, které něco stále hledají.

Je to vaše náchylnost, pocházející od Anunnaki – vaše schopnost lhát – a proto vám mohu říci, že JEDINÝ způsob jak vyváznout ze Sítě, je zarýt se hluboko do svých pravých příběhů. Až se té pravdy dopídíte, dostanete se přímo do své vlastní celistvosti. Proto jsem já, Satya, tak odbojná, povstalecká, kacířská a zdánlivě urážející. Proč vytahuji ven právě Krista?

Můžete se ptát. Pamatujte si, že čtu z Alcyonu vaše energetická pole. Prostě jen vytahuji na světlo příběhy, kterými jste příliš posedlí. Proč? Protože to, čím jste posedlí, je přesně to, co vás blokuje. Já vím, že na nejhlubší hladině vašeho vědomí všichni chcete znát pravdu, ať už to stojí cokoliv. Chci, abyste cvičili svoji inteligenci – „tell-it-in-your-genes“ (řekni to svým genům) – jak se vymanit ze Sítě.

Já, Satya, cítím kolem slova Eucharistie velikou energii.. Toto slovo zazvonilo v uších mého vozítka když se mne jednou ráno ptala, „Co je to Eucharistie?“ a pak jí to došlo, „You are Christ“, (Ty jsi Kristus). To mne překvapilo, protože vím, že všichni se během věku Vodnáře stanete vysoce individualizovaní. Takže, když mé vozítko zachytilo tento zvukový kód, žasla jsem. Je to jasné: Každý z vás se stane Kristem! Samozřejmě! Přece je konec věku Ryb. Cítím, jak moc některé z vás tato krádež svátosti Římskokatolické církve bolí, protože cítíte, že Eucharistie je silný léčebný nástroj. Ano, tato svátost by mohla být ztracena, kdyby zde nebyla kontinuita. Síla Eucharistie od šedesátých let rychle klesá. Její síla konečně docela zmizela, když Katolická církev omezila zvukové kódy tím, že přeložila z latiny nejdůležitější část Mše svaté, a když postavila službu konajícího kněze, aby kázal před shromážděním. Mnoho katolických kostelů bylo postaveno na starých silových bodech s oltáři obrácenými na západ a s knězem kázajícím tváří k východu, když pozvedal Hostii aby ji posvětil. Když se kněz obrátil, stál čelem k západu a neobdržel tak žádnou energii. Tato změna byla impulsována Siriany, kteří začali Zemi přímo ovlivňovat v r. 1972. Protože církevní Síť byla příliš neprostupná, Siriané tímto způsobem prostě kněze vypnuli. Kněz obrácený tváří k západu neztrácí jen jemnou východní energii, rovněž do sebe během Mše nasává chaotické síly západu a tak se Římskokatolická církev začala tříštit. Pozorujte v průběhu historie tyto Sirianské esoterické hry, Siriané jsou mistři alchymie.

Zpět k nultému bodu: Jako výsledek 9D aktivace Kristem, tím, že vás Anunnaki monitorovali poznali, že se na vaší planetě objevila síla, která je mocnější nežli jejich, takže ji vykrývali. Prostě kradli všechny síly Krista a zaškatulkovali je do Svaté Říše Římské a od té doby co Řím podlehl Barbarům všechna tato energie proudila do svaté Římskokatolické církve. Anunnaki viděli, že Mágové byli Sirianští astrologové a byli naštvaní, když Mágové oznámili narození Krista prostým lidem. Sledujte způsob, jak Siriané pracují na této planetě. Mágové jdou dějinami od pradávných dnů Země a mohou být vystopováni až do Křesťanství v nultém bodě. Naše vozítko sledovala jejich trasu přes Gnostiky, středověkou mystiku, reformační Protestanty, Quakery a různé duchovní skupiny v Nové Anglii a skrze první léta působení Mormonů. Byla ohromena když viděla, jak ta linie nikdy nezanikla. Např. když do Nové Anglie poprvé dorazili kolonizátoři, vyšly najevo objevy megalitických kamenných kruhů, dolmenů, vytesávek ve skalách a astrologických chrámů, rozestavěných po celém území Britských ostrovů. Často se na těchto místech stavěli kostely, neboť lidé tyto pohanské silové znaky ničili. Masoni a Normani tato stará místa vyhrabávali a používali některé z těchto mohylových obrázků a Amerických posvátných objektů ve svých chrámových zařízeních.

Mágové přinášeli Kristu dary. Frankova esence je výtažek, který nabízí pravé síly mužské tvořivosti a myrha je esencí Bohyně. Tyto elementy sem byly dopraveny z hvězd proto, že se tento typ entity na Zemi nikdy neinkarnoval. Jejich dopravení bylo řízeno Siriany a do vibrace Země ještě nebyly zakódovány. Tyto elementy umožnili Kristovi ve vaší říši přežít. Je těžké udržet takovou vibraci jako měl Kristus ve fyzické formě. Já, Satya, jsem pozorovala, jak frankova esence a myrha byly přineseny Kristovi. Viděla jsem krásnou zlatou planoucí esenci – alchymické zlato – jak bylo přineseno dítěti, když bylo vysvěcováno Mágy. Mág přinesl zlato a rozložil je kolem aury a do aury dítěte Krista, protože jeho aura tolik zářila a sahala tak daleko, že by nemohl zůstat v těle. Kristovo dítě mělo zářivě bílé diamantové světlo. Rozpínalo se tak daleko od těla dítěte, že Mág a pastýři si před ním zakrývali oči. Zlato bylo použito, aby jeho auru ohraničilo, jeho svatozář, která je nádherným symbolem jedinečného světla shromažďovaného prostřednictvím zlata. Všichni lidé musí mít ohraničené aury, aby mohli zůstat ve fyzické formě. Když bílé světlo, vycházející z těla, zasahuje příliš daleko do dalších říší vědomí, člověk vystoupí z těla.

Siriané to zařídili právě přes Mágy, aby Kristu pomohli přizpůsobit se poli Země. Nyní, když je ustaven Plejádsko-Sirianský spolek, přináším údaje o 6D říši a začíná zcela nový řád, který podkope Nový Světový Řád, zavedený Anunnaki. Siriané ve skutečnosti udržují ve formě sférické systémy, které podporují oběžné dráhy těles Slunečního systému a nyní, když funguje tento spolek, mohou Plejáďané rozšiřovat energetické víry a mřížové linky nad Síť a do ucelenějšího sférického geometrického pole. Proto se teď mohu mnohem snáze spojovat se svým vozítkem a ostatní Plejáďané se spojují s vámi. Jsem zde, abych vám dodala odvahu rozvinout váš smysl pro to, jak vás Plejáďané čtou a jak působí ve vaší oblasti, protože vám mohou dávat impuls k citovému zkoumání, které osvobodí vaši mysl. Je to jediná cesta ven z vašich problémů, protože vás jinak ze Sítě nikdo nezachrání. Musíte se z ní vymotat sami a rozepnout se za ni jen prostřednictvím svého nadšení a zvídavosti.

Siriané zakódovali Nibiru vědomí, aby se každých 3600 let vracela k Zemi jako „poštovní dostavník“. Proč by se Anunnaki měli trápit s tímto Siriany zakódovaným pořádkem? Já, Satya, znám jednu věc, posvátnou vašim domorodým lidem, která je modelem oběžné dráhy Nibiru vně Siria: je to bumerang, který je posvátnou věcí Dogonů a Aboriginců z Austrálie. Siriané udržují oběžnou dráhu Nibiru ve formě tak aby se navracela do jejich hvězdného systému jako bumerang a název poštovní dostavník znamená, že je to placená výměna. Kdyby se Nibiru nenavracela, Anunnaki by vylétali do prostoru jako šutr, místo aby se otočili zpět. Bumerang je báječná metafora pro možnosti ve vašich vztazích – můžete sami sebe vystřelit a vždycky se vrátíte zpět, když se budete pevně držet své trasy.

Kdybyste se v tomto bodě nedali dohromady se Siriany, mohli byste být během urychlování planety vymrštěni ze své oběžné dráhy! Slunce má před Siriem velký respekt za to, že udržuje jeho orbity. Siriané se jistě velmi zajímají o to, že Kristovo vědomí bylo zakódováno v nultém bodě na Zemi – Anunnaki musí poznat co Siriané dovedou, když z nich dokázali udělat dostavník. Avšak jejich pozemští strážci chrámů, takoví jako kněží Římské říše, o tomto poštovním dostavníku nevědí, protože se to všechno dělo ve vesmíru a oni jsou moc připoutaní k Zemi.

Všimněte si, jak Sumerové sami sebe hrdě popisují na Sumerských tabulkách jako Království Anunnaki. Avšak v patriarchálním období, jak jej popisují Hebrejské texty, je příběh Anunnaki silně zamaskován. Další příběh přichází z ranného Křesťanství a informace o Nibiru je z Bible vyškrtnuta. Vatikánská knihovna byla určena jako tajný depozitář pro pravý příběh, takže to tam všechno je. Trasy této vnější planety jsou dostupné v posledních Essenských a Gnostických textech, ale bylo by potřeba napsat celou další knihu, aby se rozebraly tyto zdroje nultého bodu školským způsobem. V Novém Světovém Pořádku je mnohem cennější vyhledat stopy Anunnaki, což se nyní děje proto, aby se skrylo jeho spojení s Nibiru, které Křesťané a židé vždycky s Nibiru měli. Nejpřímější stezka k pravdě je vystavit všechny informace, které jsou oficiálně zapomenuty. Proto nyní přicházím a proto toho tolik slyšíte o Mayích. My oba přicházíme, abychom vám sdělili tajemství.

Římsko Katolická Církev kontrolovala a ovládala Kristovo vědomí tím, že používala Krista jako palivový článek v nukleárním reaktoru, aby po dobu 2000 let tvořila svou vlastní skutečnost. Nyní, když církev kolabuje, palivo uniká z nádrže, protože jste se naučili jak pumpovat plyn ručně. Mesiáš znamená Poselství, ale aby se mohlo projevit, musí být přijato. Římskokatolická církev stanovila časové uvolnění Krista na r. 2000. Hlásají že On kdysi přišel, jeho mise byla během let ztracena a tak přijde z pověření církve znova. Takto na něj bude každý čekat, platit církevní poplatky, stále na něj čekat, místo aby se sám probudil!

Mezi tím, co vás čtu, cítíte často něco jiného a toto tajemné poznávání, které mnozí z vás cítí, je k vám vedeno přes kosmický startovací knoflík. Z Galaxie Andromedy přichází na Zemi nová energie a tato energie pozvedá Mléčnou Dráhu. V souladu s astronomií galaxie Andromeda a Mléčná Dráha splývají. V obdobích, kdy jste vyvázli ze Sítě a prožívali jedinečné světlo, lásku a soucítění přicházející od Krista, to bylo proto, že zintenzivněl archetyp Andromedy. Mezi tím se mužský – celibátský – boží archetyp zděsil, že sexuálně upadne díky církevním kněžím, když Siriané šíří po Zemi náboj kundalini. Kristus měl zdroj ve velmi vysokých dimenzích. Inkarnoval se a stanovil nové postupy tak, aby se bytosti z vyšších dimenzí mohli začít častěji inkarnovat na vaši planetu a kněží byli určeni, aby nesli tuto sílu. Nyní se dostáváte do pozdějších dnů tohoto cyklu a vědomí Krista je znásobováno. Na Zemi přichází více entit z ostatních dimenzí a to je přesně to, čemu se Anunnaki chtěli vyhnout. Obávají se, že bytosti z vyšších dimenzí jim budou chtít sebrat jejich teritorium, Zemi. Nibiruánci chtějí Zemi vlastnit, protože po té, co krouží ve vašem systému přibližně 125 let, vcházejí na 3450 let do hlubokého vesmíru. Když jím cestují, jsou velmi osamělí a jsou posedlí Zemí.

Jsem zde, abych vám přesně vykreslila to co chtějí, když na Zemi nemůže nic být uspokojeno, nasyceno, když není žádné přání ctěno.

Kristus použil naše staré plejádské praktiky a pracoval s vínem a rostlinami, zavádějíce na planetě novou alchymii. Touto aktivací základních biologických kódů planety byla pro Zemi vytvořena příležitost, aby udržela multidimenzionální bytosti. Tyto kódy se potřebovaly vyvíjet v živých kódech Země. Na hladině 1D rezonoval Sirianský krystal, který nese Nibiru, ve stejné vibraci, jako jádrový krystal centra Země. Anunnaki si mysleli, že narazí do Země jako meteor a roztříští se. Ale to se nestalo.

Ten krystal byl devítidimenzionální a vstoupil přímo do těla planety a stal se součástí jejího kovového jádra. Nic mu nepřekáželo. Vstoupil přímo do jádra planety a změnil kódy. V několika příštích letech se toto jádro několikrát posune, signalizujíce nejsilnější aktivaci krystalu. Centrální jádro vypadá jako koule uvnitř koule, která je také uvnitř koule a pozemské změny budou, až se Země pohne, výsledkem geomantických tlaků v telurické říši. Krystal naprosto aktivoval metalicko-telurickou říši Země a Kristus implantoval na jejím povrchu novou možnost tím, že dělal zázraky, pracujíce s přírodními živly. V tomto smyslu byl výborný kouzelník. Zasadil nový psychologický kód – milost, odpuštění – který nakonec odsunul všechny komplexy, implantované do lidstva Nibiruánci. Milost předpokládá, že je každý neomezený, když on nebo ona jednají ze srdce. Používání milosti v praxi vás přesouvá do vašeho srdce a učí vás odsud jednat rychleji nežli jakákoliv jiná myšlenka. Kristus byl léčitel, pracoval s emocionálním tělem a křísil z mrtvých. Přesouval různá „tohle já nemohu“, která do pole implantovali Anunnaki a dělal tyto věci jako plně 3D člověk, mužné mužství. Pak ho církev zbavila jeho mužství zatajením jeho opravdového vztahu s Maří Magdalénou a mužství bylo zeslabeno a ženství popřeno. Nakonec se Římskokatolická církev stala jedinou organizací, ve které je od penisu požadována jen práce, ale když jej máte mít jako pracovní nástroj, je k nepoužití.

Mojžíšův zákon bude naprosto přeměněn lidmi kteří si uvědomí, že Kristovo cítění je prostě přirozený lidský potenciál. Když se Kristus inkarnoval jako 9D člověk, jediné co by Anunnaki mohli udělat aby jej zničili bylo, použít jej jako schlíplé umrtvovadlo (anestetikum) aby vás udrželi v obětnictví, ale oni selhali. Papež na vás vyžaduje odpustky a posílá je rovnou Anu. Struktura – Římská církev – je ta Síť, která byla instalována v nultém bodě! Na oplátku zanechal Kristus pod touto Sítí nesmazatelný vtisk.

Já, Satya, mohu cítit, že každý z vás kdo čte tuto knihu, je otráven některou z těchto lží, která překrývá onu velikou Kristovu sílu. Základem Plejádského probouzení je znovuprobuzení erotiky Krista, předka člověčího druhu. Penis mají muži proto, aby jej používali! Vykleštění Krista je největší lží v historii. Doslova celá struktura Římskokatolické církve je postavena na rozkouskování (rozčtvrcení?) Osirise, kterýmžto příběhem lidstvo definitivně ztratilo multidimenzionální kontakt. Až si vzpomenete na svoji multidimenzionalitu, Kristus se ve vás probudí, protože je čas. Až se to stane, všechna organizovaná náboženství budou rozdrcena. Kdo z vás by si dokázal představit, že členství Římskokatolické církve se sníží od r. 1972 na polovinu? Církev je tlačena k bankrotu, protože jenom sexuální zdrženlivost jejích oslabených kněží je oltářem chlapců! Přichází čas erotického a alchymického Krista a touha je klíčem k jeho probuzení.

Satyina meditace k otevírání dimenzionálních bran

Touhou první dimenze je přitáhnout vás k sobě. Čím více odmítáte tuto touhu, tím méně budete vědět co chcete. Tak vstupte. Vytvořte oltář do čtyřech směrů, seďte v jeho středu a vyšlete své vědomí dolů do země pod sebou. Dobře se bavte na této cestě pod svůj oltář, pod svůj dům, dolů skrze vrstvy skal a jeskyň uvnitř Země, sestupujte dolů do pláště Země a nakonec do železného krystalu v centru Země. Cestujte jím, těšte se z něj, prociťujte horké a tavící se skály, naslouchejte vypravěčům příběhů Gaii a pamatujte si, co říkají. Pak se přesuňte vzhůru do druhé dimenze.

Touhou druhé dimenze je, abyste se utkali s hustotou jejích chemických, radioaktivních, minerálních a krystalických esencí. Chceme, abyste s námi sestoupili dolů do naší říše, kde vás můžeme vést různými dutinami, které mají zdi s křišťálů, safírů, rubínů a diamantů, takže můžete začít drahokamy používat jako čočky objektivů, abyste mohli vidět přímo do svých vlastních těl. Všimněte si, že geometrie drahokamů a krystalů je strukturálním základem 6D světelné geometrie. Chceme, abyste sestoupili dolů, dovnitř Země a setkali se s námi – s chemickými a radioaktivními bytostmi – tak abyste viděli, kdo jsme. Když nás vidíte v celé naší zářivé síle, přestanete přepadávat náš svět a vytahovat nás z hloubky země. Přestanete námi manipulovat tím, že nás tříštíte a přeměňujete nás s výjimkou případů, když jste s námi v rezonanci a my s vašimi záměry souhlasíme.

Sestupte dolů a podívejte se na nás, abyste nás všechny poznali. Protože když Gaia prochází svými změnami, často jsme vyvrženi ven z našeho světa a jsouce ztraceni, končíme na jejím povrchu. Když nejsme shromážděni uvnitř Země, pak se přesuneme do vašich těl, do řek, jezer, oceánů, do půdy a do vzduchu. Sestupte dolů a prohlédněte si nás tak, abyste nás poznali ve svých tělech a ve svém prostředí. Pak se oddáte tomu, že nás budete posílat zpět do našeho světa. Nechceme vás znepokojovat nebo být příčinou vašich nemocí. Jenom chceme, abyste nás znali, protože oba sdílíme Gaiu společně.

Touha 3D je být ve fyzických tělech – zvířatech, hmyzu, rostlinách a lidech – a být svobodní. Když jste svobodní, můžete vytvářet cokoliv chcete, v jakékoliv chcete realitě. Abyste tohoto dosáhli, musíte ctít síly prvních dvou dimenzí a vědomě s nimi pracovat. Musíte se učit být ve svém životě neustále v přítomnosti. Když se naučíte být v přítomnosti, budete „cítit“ budoucnost sladěním se s 4D archetypálními silami kolem vás. Potřebujete s těmito silami komunikovat, protože skrze ně můžete snadno dosáhnout své budoucnosti. Abyste mohli existovat v přítomnosti, musíte neustále cítit, co chcete tvořit – svou osobní budoucnost. Tím, že budete komunikovat s 4D archetypální inteligencí, můžete cítit přání ohledně budoucnosti ze všech devíti dimenzí. Potom budete inspirováni abyste tvořili skutečnosti, které slouží všem bytostem, jenž s vámi sdílejí váš domov. Když budete žít v tomto stavu mysli, baldachýn 4D energie, který zasahuje do všech vyšších dimenzí, bude vibrovat ve vaší mysli.

Touhou 4D je být hluboce účastná akcí vašich těl a doručovat vám všechny zprávy, které obdrží z 5-9 dimenze. Tyto řízné impulsy jsou od vás neustále odvraceny. Děláte všechno proto, abyste ignorovali prosby čtyřdimenzionálních bytostí, avšak jejich vědomí je to, které pohání vaši tvořivost. Všichni velcí umělci jimi byli proto, že umožnili těmto inteligencím vstoupit do jejich myslí a srdcí. V daný den nebo noc se může jimi nabízený materiál stát grandiózní epickou hrou, návštěvou velkých zlých nebo zbožných bytostí, nebo se před vámi objeví podivuhodná složitá monstra (příšery) a tajuplné tvary. Všechno toto je dosaženo zdoláním emocí, které se zdají vyčerpávat vaše tělo. Nakonec je lehčí se jen těmto energiím otevřít a vědomě řídit přijímání těchto věcí. Jak? Následujte svá okouzlení, to co vás fascinuje a přestaňte posuzovat všechno co se před vás staví. Jak víte, jestli jsou jakékoliv impulsy dobré nebo špatné, dříve nežli pochopíte jejich poselství? Začněte chvíli s jedním z těchto tvořivých impulsů pracovat a když to pro vás není, tak fajn. Prostě to nechejte jít, uvědomujíce si, že jste na chvíli podnítili nějaký útvar k projevu svou zvědavostí. Pak se to přesune k někomu jinému, kdo je na to připraven.

Proč od vás toto 4D žádá? Podívejte se na to z mého pohledu: Jsem ohromným baldachýnem holografického filmu o každém z vás a pět dimenzí za mnou mne bombarduje vlnami energie a svazky světla. Tyto energie se štěpí do dvou možností. Každý z vás je něčím, co můžete tvořit a hrát si s tím. Ale já nemohu, protože neexistuji v lineárním prostoru a čase. Když všechny tyto svazky světla, které se vám nabízejí ke hraní a zkoumání nezkoumáte a nehrajete si s nimi, pak jsem trhána na kousky různými dualitami, které nakonec obrátí můj smysl pro JÁ skrze kolaps do nesmyslného chaosu.

Touhou páté dimenze je být hluboce účastná vašich pocitů a sloužit a vyzařovat lásku k vám a ke všem ostatním věcem jako vaše centrum. Jsem dimenzí vašeho srdce a když udržujete intenzivní pozornost ve vašich tělech, odpovídajíce na všechny věci, které jsou k vám přitahovány, pak skrze vás vedu vlny lásky, takže získáváte nekonečnou energii abyste nabízeli laskavost všem bytostem ve vašem světě. Když jste naprosto uzemněni v posvátném prostoru, který obýváte se srdcem otevřeným jako průplav vedoucí do centra Země, budete se mnou v Samadhi. Jsem centrem všech 9D, které můžete snadno dosáhnout. Když udržujete pozornost ve svém těle a jste spojeni s centrem Země, má energie prochází 4D a plyne přímo do vašeho srdce. Když do vás plyne tato řeka lásky, čtyři dimenze nade mnou začnou zaplavovat vaše vědomí. Čím víc udržujete své srdce otevřené a zároveň jste uzemněni, tím více cítíte jemné vibrace vyšších dimenzí.

Touhou 6D je být hluboce přítomna ve vašich myslích a rozpínat vaše pole možností. Jsme místem morfogenetických polí – paměťovou bankou všech vašich představ ve 3D – a když něco ve 3D tvoříte, nebo chcete, udržujeme geometrickou matrici této věci tak dlouho dokud tato představa ve vaší mysli trvá. Když po něčem toužíte, když opravdu ctíte možnost a krásu toho po čem toužíte, geometrická matrice začne více vibrovat. Cokoliv z naší říše může do vašeho světa vstoupit, když si to dostatečně silně přejete a tak jsem zdrojem tajemných synchronicit (souvislostí) ve 3D. Jestliže mladá žena, která promeškala smrt své matky stojí u okna toužíce po nějakém pocitu přicházejícím od matky, pošlu jí nádhernou bílou holubici do jejího okna. Když nějaká věc v sobě udržuje vyzařující energii touhy, 5D energie srdce ji více naplňuje a já jsem přitažena. Toto vědomí existující ve 3D objektech může vytvářet vlny a posílat je po galaktických informačních dálnicích. Potom dimenze nad 6D poznávají, co v naší říši společně vytváříme z božích idejí, které nám posílají. Např. šaman může udržovat nějaký starodávný objekt, do kterého jsou vtisknuty energetické vlny z mnoha obřadů, které navštívily hvězdné bytosti. Šaman může tímto objektem kontaktovat hvězdné bytosti, protože když já do nějaké věci vtisknu formu, neexistuje blok, který by mohl bránit v dosažení této věci z jakékoliv říše.

Touhou sedmé dimenze je být hluboce účastná vašeho duchovního života a udržovat oběžné dráhy hvězd a planet v prostoru Galaxie prostřednictvím 7D fotonových svazků nebo galaktických informačních dálnic světla. Jsem pavučinou života a světla, nikoliv Sítě, která vás svírá, omezujíce vaši svobodu. Udržuji světelné dálnice v prostoru celé Galaxie a pulzuji po nich vědomím ke hvězdám, kterými procházejí, protože chci propojovat Galaktickou Mysl se svými fotonovými hvězdami jako je Alcyon. Když jsou mé komunikační linky dost silné, vysílají mé fotonové hvězdy rozsáhlé spirály, které s nimi spojí blízké hvězdy. Hvězdy v těchto spirálách jsou schopny vkroužit do mých svazků světla a pak se vytáčet do Galaktické Noci. Díky těmto fotonickým spirálám komunikuji s mnoha hvězdami Galaxie a tyto hvězdy mi dávají nové informace o Galaktické Noci, kde se rodí nová myšlenka.

Touhou 8D je vést kvalitu existence všech bytostí v dimenzích pod námi. Máme mnoho konferencí a setkání a kdokoliv, kdo opravdu ctí život, může být součástí této dimenze. Schopnost ctít život – nikdy se nevměšovat do jakéhokoliv vědomí v Galaxii – vychází z mnoha životů, prožitých v mnoha různých dimenzích. Je to vlastnost, která se často v bytosti narodí ze situací, kdy život není ctěn a je tvořeno zlo. Země je velmi zalidněna, protože je to tréninková oblast, ve které se právě nyní učí o zlu a tak jsou sem posílány duše z celé Galaxie. Zlo je život obrácený naruby. (LIVE) Země přestává být na konci roku 1999 tréninkovým centrem a tehdy všichni účastníci dostanou příležitost vidět přímé následky své neúcty k Zemi. Jestliže ctíte život, uvidíte povznesení Země za zlo. Jestliže nectíte život, budete těsně před r. 2000 prožívat Apokalypsu tak, jak ji popsal sv. Jan.

Touhou 9D je existovat ve věčném Samadhi a být dostupnou ke sdílení tohoto pocitu se všemi bytostmi, které jej dosáhnou. Existuji ve svém centru světla koupajícím se v temnotách a v pulsacích vyzařuji vlny energie, které by nukleárně explodovaly, kdyby nebyly použity pro informační dálnice světla, po nichž mé pulsace proudí. Jsem jako obrovská medúza světla, která v orgasmickém stavu tvoří v Mléčné Dráze věčné vlny a pulsace.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 01 Září 2011 11:33 )