Zjevení světla - Barbara BrennanJak vzrůstá naše uvědomování si sebe sama, začneme si uvědomovat, jaké vztahy vytváříme. Zjistíme, že stejné důvody „proč ne", které jsme používali u sebe, používáme také ve vztazích. Diskutovali jsme o tom, jak tyto důvody vyčistit tak, abychom dosáhli ve svém životě výsledků, po kterých toužíme. Teď se budeme zabývat tím samým problémem, ale ve vztazích. K tomu použijeme jednoduchou pomůcku - kontrakty neboli smlouvy.

Citát z knihy "Zjevení světla", Barbara Ann Brennan, ISBN: 80-7205-749-9, EAN: 978807205749, nakladatelství Pragma, rok vydání 2000.


Nevyslovené smlouvy, které vytváříme ve vztazích

 

Na všechny naše vztahy se můžeme dívat jako na smlouvy. Smlouvy vytvářejí hranice definované a udržované přijatelnými modely chování ve vztahu. Smlouva o vztahu je uzavřena na základě nevyhlášené, obvykle podvědomé dohody mezi lidmi o tom, jak se budou k sobě chovat včetně toho, co budou či nebudou říkat a dělat. Kontrakty mohou být uzavírány mezi dvěma lidmi, uvnitř skupiny nebo mezi skupinami, kde jsou vyjádřeny jako sociální normy. Soustředíme se hlavně na kontrakty mezi dvěma lidmi. I když vše, co bude o nich řečeno, lze také aplikovat na smlouvy mezi jednotlivcem a skupinou a mezi skupinami, přičemž nezáleží na tom, o jak velké skupiny se jedná. Platí to také o vztahu jednotlivce nebo lidstva k planetě, na který se zaměřím na konci této kapitoly.
Zdravé pozitivní vztahy jsou nezávislé a mají stanovené smlouvy o čestnosti, upřímnosti, podpoře a vzájemné péči. Je v nich dostatek místa pro svobodu, tvůrčí činnost a sebevyjádření stejně jako pro zdravou péči a zájem o druhého. Pozitivní kontrakty napomáhají růstu osob, kterých se týkají. Naproti tomu vztahy závislé (kodepentní) jsou vytvářeny prostřednictvím negativních nezdravých kontraktů, které omezují, chytají do pasti, využívají, řídí a kontrolují či dokonce zastrašují zúčastněné osoby. Blokují kreativitu, sebevyjádření i osobní svobodu a nepříznivě ovlivňují osobní růst každého, koho se týkají.

Všichni vytváříme jak pozitivní tak negativní kontrakty. Převážnou většinu času jsou kontrakty podvědomé a fungují automaticky. Sféry našeho života, ve kterých všechno probíhá hladce a které nám přinášejí pocit naplnění, jsou oblastmi, kde vytváříme s ostatními kontrakty pozitivní, založené na vzájemně pozitivních přesvědčeních. Jako příklad uvedu práci na společném úkolu. Jestliže jde všechno lehce a práce se daří, vychází z pozitivního kontraktu, který říká, že jednotlivci o ní přemýšlejí, chtějí ji dělat a jsou ochotni spolupracovat tak, aby byl úkol co nejlépe dokončen. Tento kontrakt je založen na pozitivním přesvědčení, že svět je místo, které takovouto vzájemnost podporuje.

Tam, kde máme problémy, vytváříme s ostatními kontrakty negativní. Jakmile je náš pohled na realitu omezený, přebíráme určité postoje, vztahy k životu a způsoby, jak žijeme, které nám tento limitovaný pohled pomáhají zdůvodnit. Přitom uzavíráme negativní psychologické smlouvy, abychom si mohli být jisti, že ostatní se k nám budou chovat určitým způsobem, který bude náš pohled na realitu reflektovat. Primárním důvodem těchto smluv je naše snaha vyhnout se pocitům a prožitkům, které nechceme mít. Spolu s nimi však zamrzá naše životní energie a tedy i tvůrčí energie, kterou v sobě máme.
Pod negativními kontrakty neleží pouze náš strach ze životních zkušeností, ale také naše negativní přesvědčení o tom, jaký svět je. Obvykle je toto přesvědčení podvědomé a pochází z dětských traumat. Například holčička, kterou otec tvrdě trestal nebo zneužíval, může v sobě nosit přesvědčení, že muži jsou krutí. Její raná zkušenost s otcem, prvým mužem v jejím životě, ji to naučila. Až vyroste, bude se asi mužům vyhýbat nebo mít problémy v partnerských vztazích, vyvolávané jejími negativními očekáváními. Uzavře negativní kontrakty, při nichž drží muže od sebe dál anebo vytvoří vztah s krutým mužem. Tento vztah bude sloužit jako důkaz pro její přesvědčení o krutosti mužů.
Kontrakty, které jednou vznikly, se pohybují a v pohybu zůstávají. Každé naplnění negativní smlouvy slouží k posílení negativního postoje k životu a typu reality, která ho podporuje. Pokaždé, když procházíme nějakým negativním prožitkem, stanou se naše negativní přesvědčení silnějšími a více nás v životě omezují. Konfigurace aury odpovídající negativním přesvědčením vykazuje při každém naplnění negativní smlouvy větší deformaci. Jinými slovy negativní kontrakty posilují negativní myšlenkové formy.
Energetické vědomí související s negativním přesvědčením se projeví v sedmé vrstvě energetického pole jako stagnace (energie se nepohybuje, stagnuje) a zdeformování. Deformace postupují pomalu do nižších úrovní aurického pole. Na čtvrté úrovni, ke které přísluší vztahy, se projeví deformace v podobě bloků v poli jednotlivce nebo negativními interakcemi mezi lidmi. Znamená to, že deformace pole v sedmé úrovni, vypovídající o systému negativních přesvědčení, je přenesena dolů do úrovně čtvrté. Zde je vyjádřena formou negativních kontraktů prostřednictvím interakcí s ostatními. Čím více negativních smluv uzavíráme, tím větší jsou deformace v této úrovni pole. Deformace postupují dál do nižších úrovní pole, až se dostanou do úrovně fyzického těla. Tady je vnímáme jako vnitřní neklid, starosti a nemoc.
Oba typy smluv - negativní i pozitivní - fungují holograficky a my ze zvyku uzavíráme stejné kontrakty s mnoha lidmi. Jakýkoliv proces léčení vyžaduje odhalení a „vypovězení" všech kontraktů, které jsou negativní. Tím, že se negativní formy nebo modely vztahové úrovně aurického pole pomocí vkládání rukou nebo prací na osobním růstu čistí, negativní postoje, negativní přesvědčení či vzorce chování, které jim odpovídají, se uvolňují a jsou nahrazovány pozitivními.

 


Negativní kontrakty

Nejdříve prozkoumáme, o jaké negativní kontrakty se jedná, jaký mají charakter, a zjistíme, jak je zrušit. Potom se naučíme, jak vytvářet pozitivní kontrakty s partnery, přáteli i odborníky z oblasti péče o zdraví.

Typický negativní kontrakt se vytváří v dětství mezi rodiči a dětmi, zejména pokud rodina nějakým způsobem strádá. Uvádím příklad Garyho, chlapce, jehož matka musela tvrdě pracovat a domů se vracela vyčerpaná a plná strachu, zda budou mít dost peněz. Nebyla schopna dát svému dítěti, co potřebovalo. Gary zkoušel úplně všechno, aby získal její pozornost. Když něco takového objevil, začal to používat a pokračoval v tom, pokud to fungovalo. Přišel na to, že když jí pomáhá nebo se o ni stará, když se necítí dobře, dostane se mu její pozornosti. Podvědomě zaměnil tuto pozornost s láskou. Zpráva, kterou dostal, zněla: „Abych získal matčinu lásku, musím o matku pečovat.― Mělo by to ovšem být obráceně. Rovněž podvědomě učinil Gary závěr, že když se nebude o maminku starat, nedostane se mu její lásky. Tedy za lásku se platí. Jakmile se situace několikrát zopakuje, dynamika se stává habituální -jednáme ze zvyku. Gary se choval stejným způsobem i jako dospělý, forma péče však byla nezdravá, přehnaná. Jakýkoliv jeho vztah se ženou končil tím, že o ni přehnaně pečoval, ať už se jednalo o manželku, obchodní partnerku nebo zaměstnankyni. Hluboko v sobě nosil přesvědčení, že se takto musí chovat, pokud chce, aby ho někdo miloval. Vše se odehrávalo na podvědomé úrovni. Gary pouze věděl, že v každém vztahu se ženou bere na sebe příliš mnoho odpovědnosti a cítí se úplně vyčerpaný. Začal se vztahům vyhýbat, protože cena za ně se mu zdála příliš vysoká. Dostal se do začarovaného kruhu: potřeba vztahu, zoufalství, zášť, stažení se. Po čase se začal dostávat do izolace.


Připomínám, že v tomto negativním kontraktu se jednalo o péči nadměrnou. Je to případ, kdy pečujete o dospělého, jako kdyby to bylo dítě, to znamená i v situacích, kdy péči nepotřebuje. První sloupec je nadepsán „Jestliže udělám/neudělám". Vztahuje se to ke Garyho činům, o kterých byl podvědomě přesvědčen, že je musí dělat, aby dostal to, co potřebuje. V tomto případě věřil, že se musí starat o svou matku nebo jinou ženu, které se to týkalo. Typ péče „all inclusive" (vše obsahující) používáme pro malé děti, ne pro dospělé. Gary přebíral úplnou odpovědnost za ni a její život, jako kdyby ona sama nebyla schopna to zvládnout. Do rubriky napíšeme: „Když se budu o maminku starat. "
Druhý sloupec nazvaný „On/ona bude/nebude" slouží pro zapsání výsledku, o kterém Gary věří, že ho dosáhne, když bude jednat podle svého podvědomého přesvědčení. V tomto případě věří, že získá lásku matky nebo jiné ženy. Napíšeme: „Bude mne milovat. "
Třetí sloupec „Podvědomé přesvědčení" je o tom, co si Gary podvědomě myslí, že musí dělat, aby dostal to, co chce: „Musím se starat o matku, aby mě milovala. „
„Okamžitá cena" patří do čtvrtého sloupce. Je to cena, kterou Gary zaplatí za své chybné přesvědčení v krátkodobém horizontu. Nejenže se musí starat o matku nebo ženy ve svém životě, ale dokonce ani jejich lásku nezíská: „Starám se o matku, ale nedostávám její lásku. "
Pátý sloupec je nazvaný „Podpůrné negativní přesvědčení". Je určen pro obecnější podvědomé negativní přesvědčení, které je potvrzováno zkušeností. U Garyho to je takto: „Vztahy ze mne vysávají energii a vlastně nenaplňují mé potřeby. "
Šestý sloupec „Ostatní oblasti, které jsou tím zasaženy" slouží pro zaznamenání holografického účinku, který má obecnější podvědomé negativní přesvědčení na ostatní části života. „Všude za lásku platím - penězi, dáváním dárků, vlastním časem. "

Poslední sloupec „Pravdivá cena" zachycuje důsledky negativního podvědomého přesvědčení na osobní psychologické úrovni - dlouhodobé účinky na Garyho život. Za dárky lásku, kterou se snaží získat, nekoupí. Tato skutečnost mu přináší zklamání, deziluzi a odpor vůči vztahům. Závěr, ke kterému dochází, je tento: „Vztahy mne příliš tíží, jsem z toho unaven. Budu se jim vyhýbat. Cena je příliš vysoká. "


Gary je teď pořádně nešťastný. Jeho pocity pravděpodobně kolísají mezi „Nesu dál těžké břemeno a jsem plný zášti" a „Uteču do izolace". Může se stát, že zůstane v začarovaném kruhu po mnoho let - bude se potácet mezi poskytováním nadměrné péče a izolací.
Aby cyklus přerušil, musí se podívat na své negativní přesvědčení a postavit se svému strachu. Chování, diktované podvědomým přesvědčením, musí změnit. Bude-li dostatečně dlouho pokračovat v přehnaném opečovávání všech žen ve svém životě - matky, manželky, obchodní partnerky, zaměstnankyně, sestry nebo kamarádky, může skončit v psychiatrické léčebně. Potom se s největší pravděpodobností přestane chovat jako hodný chlapec, a nechá toho.
Aby k tomu nedošlo, může se pokusit změnit typ vztahu, který používá k většině žen ve svém životě, aspoň u jedné. Podaří-li se mu to, bude schopen negativní přesvědčení transformovat a budou tím ovlivněny i všechny jeho následné činy v ostatních oblastech života. Sám bude překvapen, jak se všechno změní.

Je možné, že Garyho maminka si bude ze začátku stěžovat. Bude stále něco potřebovat a bude chtít zachovat starý status quo. Gary se asi bude bát, že ho opustí nebo že onemocní. Taky z toho může mít na chvíli špatný pocit. Obvykle tomu tak ve skutečnosti není a přehnaná péče, kterou jí věnoval, nebyla to pravé, co potřebovala. Jistěže v případě, že je někdo nemocný, není dělící čára mezi přehnaným a přiměřeným pečováním tak zřetelná a je obtížnější ji stanovit. Budeme se tím zabývat v „Jak vytvořit zdravé vztahy s rodinou a přáteli". V dlouhodobém časovém horizontu se dostaví úspěch. Maminka ho bude milovat, i když o ni nebude pečovat nezdravým způsobem, který předtím používal. Třetí sloupec „Skutečný výsledek" ukáže, jak se po rozbití negativní smlouvy vše v dobré obrátí: Matka mne pořád miluje. Už si nemusím kupovat její lásku
Ze začátku tomu Gary nemusí věřit a bude si to chvíli ověřovat. Bude kolísat mezi péčí nezdravou a zdravou. Ale když se naučí mezi nimi rozlišovat, otevře se mu nový svět. Zjistí, že maminka ho stále miluje, i když už péči o ní nepřehání a jeho nové pozitivní přesvědčení mu v životě pomáhá. Zapíšeme ho do čtvrté rubriky nazvané „Podpůrné pozitivní přesvědčení": Jsem hoden lásky. Láska se nekupuje.
Gary pochopil, že nikoho nemůžeme donutit, aby nás miloval, ať se snažíme jakkoli. Láska přirozeně proudí z lidí, kteří milovat umí. Je to dar života. Toto poznání se promítá do všech oblastí jeho života. Zaznamenáme ho do pátého sloupce „Ostatní oblasti, které jsou tím dotčeny". Gary to vyjádřil takto: Nemusím si už lásku nikde kupovat.
Gary si přestal lásku kupovat i v ostatních oblastech svého života, protože pochopil, že jí je hoden. Už nemusel utíkat do izolace. Mohl vztahy volně navazovat, protože už pro něj nebyly přítěží. Byl schopen ve vztahu dostat, co potřeboval. Namísto potácení se mezi přehnaným pečováním a jeho následky a útěkem do izolace, mohl svobodně dávat lásku. Sloupec šest „Pozitivní důsledky pro mne" nám ukazuje Garyho osvobozeného od břemena, které ho tížilo: Dávám i dostávám víc lásky a vytvářím vztahy, které mne naplňují.

Všechny ženy v Garyho životě okamžitě pocítí pozitivní dopad této změny. Přestane o ně nezdravě pečovat, a tím si uvolní prostor, aby je mohl mít rád. Pro ně to znamená výzvu - uvědomí si svou sílu a dokážou se o sebe postarat samy. Teď se jim bude dostávat lásky, ne péče jako náhražky za ni. Také ony mají volbu - mohou zrušit svou část smlouvy a ve vztahu zůstat anebo ze vztahu odejít. Sloupec sedm se zabývá „Pozitivními důsledky pro ostatní". Nejvíc pravděpodobné je, že jeho matka nalezne v sobě vůči němu skutečnou lásku: Matka stojí na svých vlastních nohou. Dostává lásku, ne jen službu. A tak tomu bude i s ostatními ženami v jeho životě.
To je přece úžasný výsledek! Je to dobré pro každého ze zúčastněných. Totéž bude přirozeně fungovat i pro dívku, jejíž otec byl jak „pečovatel" tak i „ochránce".


Jak vytvořit zdravé vztahy s rodinou a přáteli
Budete potřebovat změnit interakce (vzájemné působení) v mnoha důvěrných vztazích. V průběhu procesu léčení sami zjistíte, že vztahy s přáteli se začnou měnit, některé velmi podstatně. Jestliže se naučíte rozlišovat, o jaký druh kontraktu se ve vztahu jedná, jejich uvolňování nebo ukončení a uzavírání kontraktů nových bude pro vás mnohem snazší. Čím více si budete tohoto procesu vědomi, tím méně pravděpodobné bude, že uzavřete opět nový negativní vztah.
Všimli jste si někdy, že abyste mohli být s určitými lidmi, musíte hrát určitou roli nebo se chovat určitým způsobem? Tak to je první znak negativního kontraktu. Jistě si však vybavíte vztahy, ve kterých můžete být sami sebou. Nemusíte nic skrývat, ani partnery o něčem přesvědčovat. Víte s jistotou, že vám otevřeně řeknou, co si o dané situaci myslí i v případě, že se vám to nebude líbit. To je znak pozitivního vztahu.


Cvičení pro nalezení vlastního negativního kontraktu
Pro prozkoumání vztahů vám poslouží tabulka 13-3, která je podobná tabulce 13-1, se kterou jsme se už seznámili. Tato tabulka vám může ukázat váš negativní kontrakt. Lze ji použít jak pro dlouhodobý vztah, tak i pro vztah začínající. Doporučuji, abyste začali se vztahem, který se vám jeví jako problematický, ve kterém máte těžkosti. Vyberte si vztah, ve kterém se necítíte volně a kde jednáte a chováte se způsobem, který vám nevyhovuje. Možná si dokonce ani toho v přítomnosti této osoby nejste vědomi, ale později, když od ní odejdete, začnete se cítit špatně a je vám těžko. Nemusíte vědět přesně, o co se jedná, ale cítíte, že něco není v pořádku. Prozkoumejte, jak jednáte, když jste s tímto člověkem, a čím se to liší od vašeho jednání, když jste s lidmi, se kterými se cítíte volně. Co děláte jinak? V tom to je - o takovémto jednání jste podvědomě přesvědčeni, že přesně takto se musíte chovat, abyste dostali, co od té osoby potřebujete. Zapište své klamné jednání do prvního sloupce pod hlavičku „Jestliže udělám/neudělám". Abychom zjistili, proč takto jednáme, musíme nalézt emoci, která je pod ním ukryta. Obvykle to bývá strach. Co tato osoba může udělat nebo neudělat, jestliže budete/nebudete jednat podle svého negativního přesvědčení? Z toho máte strach. Abyste mohli svůj strach objevit, vybavte si sami sebe v typické situaci s tímto člověkem. Teď si zkuste představit, že uděláte přesný opak toho, co si myslíte, že udělat musíte. Dívejte se, jak ten člověk zareaguje. A všechno, co si myslíte, že by mohl udělat, zaznamenejte do druhého sloupce „On/ona bude/nebude".
Už chápete, že máte strach z toho, co by váš partner mohl udělat a co jste uvedli ve druhém sloupci, pokud byste vy přestali se svým klamným jednáním? Takže vaše klamné akce jsou zde proto, aby řídily a měly pod kontrolou jeho chování. Upozorňují na to, čemu věříte, že musíte dělat, aby dotyčný nebo dotyčná konali, jak vy chcete. Třetí sloupec je pro vaše „Podvědomé přesvědčení". Reflektuje okamžitý následek toho, že obě strany dodrží tento negativní kontrakt. Napište do něj: Jestliže udělám/neudělám (vaše klamné jednání), potom on/ona udělá/neudělá (popište, jaké si představujete, že by z jeho strany následovalo chování vůči vám).
Představte si například někoho, komu se obáváte odporovat, nesouhlasit s ním, či se proti němu postavit. Mohli byste napsat: Jestliže se nepostavím proti (jméno), podpoří mne. Nebo: Jestliže se postavím proti (jméno), nepodpoří mne. Může mne ponížit, možná i veřejné.
Nebo jiný příklad: Jste nemocní a ostýcháte nebo obáváte se požádat svého partnera o uspokojení svých potřeb. Vždy jste byl tím, kdo pečoval o druhé, a nyní se role obrátily. Váš partner si přeje, aby se co nejrychleji zase všechno vrátilo do zaběhlých kolejí. Ale vy opravdu potřebujete, aby se vaše potřeby naplnily: Jestliže požádám o to, co potřebuji, nebude se ke mně chovat hezky. Nebo: Jestliže požádám o to, co potřebuji, bude se zlobit.
Další sloupec je pro „Okamžitou cenu", kterou za to zaplatíte. Jaký následek má vaše klamné konání, to, že se nechováte podle své přirozenosti? Jakým způsobem jste se zpronevěřil sám sobě ? Co jste nevyjádřil ? Uveďte do čtvrtého sloupce.
V prvním příkladě by to bylo asi takhle: Jestliže se nepostavím (jméno osoby), nevyslovím svou pravdu nebo nebudu konat podle svého přesvědčení. Nevyjádřím, kdo skutečně jsem. Nevytvořím v sobě sílu, která pochází z toho, že žiji pravdivě. Nebo: Jestliže se nepostavím (jméno osoby), nedostanu její odpověď a nebudu mít příležitost zjistit, co v sobě potřebuji změnit. Ve druhém případě bychom asi uvedli: Jestliže nepožádám o to, co potřebuji, když jsem nemocný, mohl bych onemocnět ještě víc.
Neuspokojení vašich nezbytných potřeb způsobí, že se začnete vnímat způsobem, který není pravdivý, je klamný. Začnete věřit, že jste něco míň, než doopravdy jste. Vaše falešné činy omezují vaše sebevyjádření a vy uvěříte, že to omezené já je vaším skutečným já. Co si můžete o sobě myslet, když takto konáte? Jak se projeví toto jednání na vaší kreativitě? Jak hodně ji utlumí ? Co vaše prožívání života ? Váš životní úkol ?
V prvním příkladě, který jsem uvedla, si člověk musí připadat jako baba. Je zbabělý, nevyjadřuje svou tvůrčí sílu, protože se obává někoho, kdo se proti němu může postavit a může ho veřejně napadnout či ponížit. Tím, že nevyjadřuje kreativitu, nevytváří životní sen. Ve druhém příkladě musí být zhnusen sám sebou, protože je nemocný. Může se mu zdát, že je přítěží pro všechny. V takovém případě začnete věřit, že tento svět je světem, který falešné, omezené já podporuje. Které vaše hlavní negativní přesvědčení vede k závěru, že svět je místo, kde mít výše zmíněná omezení je dobré? Do pátého sloupce zapište všechna „Podpůrná negativní přesvědčení" a myšlenkové formy, které vám dávají energii pokaždé, když takto falešně jednáte.

 

Základní podpůrné negativní přesvědčení v prvním případě by mohlo být formulováno takto: Vyjadřovat svou pravdu a kreativitu je nebezpečné a vede k veřejnému útoku. Ve druhém by to bylo toto: Když něco potřebuji nebo jsem nemocný/nemocná, lidé se rozzlobí. Nesmím nikdy onemocnět. Něco potřebovat je nebezpečné.
Vaše negativní přesvědčení působí holograficky a omezuje celý váš život. Uveďte všechny „Ostatní oblasti, které jsou tím zasaženy", do šestého sloupce.
Pokud to vztáhneme k prvnímu příkladu, mohli byste se vyhýbat výzvám v mnoha oblastech a mnohými způsoby v celém životě. Můžete se vyhýbat naplnění vlastních velkých úkolů. Můžete zablokovat svou kreativitu kdykoli a kdekoli se před vámi objeví nějaká výzva. Ve druhém příkladu byste pravděpodobně nedokázali požádat o své potřeby v mnoha ostatních oblastech svého života. Cena, kterou za to platíte, není pouze ta krátkodobá, uváděná ve čtvrtém sloupci. Úplná pravdivá cena je, že váš negativní kontrakt nebo negativní přesvědčení vás omezují ve všech oblastech života a brání vám pohnout se dopředu. Zapište „Pravdivou cenu" do sedmého sloupce.
Když se vrátíme k prvnímu příkladu, může být skutečnou cenou život bez výzev a zajímavých úkolů, tedy život ustrnulý ve vývoji, stagnující, jednotvárný a nenaplňující. Ve druhém případě bude pravdivou cenou život plný nenaplněných potřeb a strádání. Nemusíte své potřeby dokonce ani znát. Taky nemusíte chápat potřeby ostatních.

Cvičení pro zrušení vlastních negativních kontraktů
Na druhou stranu, jestliže však svůj negativní kontrakt zrušíte, reakce vašich přátel ani okamžité důsledky, které to vyvolá, se vám velmi pravděpodobně nebudou líbit. Ale za nějaký čas uvidíte, že se to skutečně vyplatilo. Udělejte si další tabulku podle tabulky 13-4, která vám ukáže dobré výsledky zrušení negativního kontraktu. (Bude to jako v případě Garyho v tabulce 13-2.)
První sloupec je „Jestliže udělám/neudělám". Vyplňte jej. Do druhého sloupce zapíšeme „On/ona bude/nebude" - to je to, čeho se obáváme. Je to cena, o které věříme, že ji budeme muset zaplatit, ale zároveň doufáme, že se tomu vyhneme. Vyplňte to také.
První příklad: Jestliže se postavím, proti (jméno), nepodpoří mne. Může mne ponížit, možná i veřejně. Druhý příklad: jestliže požádám o to, co potřebuji, bude se zlobit.
Je čas zaplatit. Určitě nechcete začínat nový způsob bytí s dluhy. Budete překvapeni tím, co se stane. Zkuste jednat pravdivě, ne falešně a uvidíte, co se bude dít. Vaše pravdivé jednání může být opačné, než vaše jednání klamné, ale nemusí tak tomu být vždy. Možná naleznete nějaký lepší způsob. Třetí sloupec, nazvaný „Skutečný výsledek", rovněž vyplňte. V našem prvním příkladě by váš pravdivý způsob jednání mohl být opakem vašeho jednání nepravdivého: osobě, s kterou se obáváte nesouhlasit, řeknete svůj názor. Sdělíte svůj názor na věc, který bude úplně protichůdný jejímu. Nepotřebujete vyvolat konflikt. Jenom bez negativního energetického náboje vyslovte svůj názor. Váš partner může reagovat různě. Může se postavit proti vám, a tak se mezi vámi může rozvinout velmi živá diskuze, ze které se oba hodně poučíte o naslouchání druhému a budete se snažit vysvětlit své stanovisko více způsoby. Shledáte, že situace není tak černobílá, jak se zdálo vašemu vnitřnímu dítěti. Jestliže vás ten druhý veřejně poníží, postavte se mu také. Budete-li nezaujatě trvat na své pravdě, hodně se naučíte a uvědomíte si svou sílu. Ale především touto výzvou v sobě uvolníte vlastní kreativitu. Prostřednictvím vzájemného ovlivňování dojdete k dalšímu poznání. Tedy „Skutečný výsledek" je: Mohu se bez rizika postavit (jméno osoby), nevystavuji se tím nebezpečí a dokonce se přitom i něco naučím. "
V tomto případě se obáváte nejen toho, že osoba se obrátí proti vám, ale musíte čelit i případnému veřejnému řešení problému. Úkolem je rozlišit pravdivou realitu a vlastní projekce pocházející z vašeho systému negativních přesvědčení.
Teď k druhému příkladu: Jestliže požádáte o své potřeby, když jste nemocní, překvapí vás, když partner, kterého jste požádal, bude reagovat jinak, než jste očekávali. Může k vám být velmi pozorný a laskavý. Možná jenom potřeboval připomenout, co vlastně potřebujete. Mohl by také hned začít přemýšlet o vašich ostatních potřebách, které by měly být uspokojeny. Může se chovat podrážděně a rozmrzele, zejména když už stonáte dlouho. Ale když o tom budete mluvit, společně naleznete řešení. Začnete vidět a chápat své potřeby jinak. Zjistíte, že jsou přiměřené a rozumné. Takže „Skutečný výsledek" je: Když o to požádám, mé potřeby budou naplněny.
Čtvrtý sloupec je pro „Podpůrné pozitivní přesvědčení" a vypovídá o vašem novém přesvědčení. Abychom vám pomohli najít, o co se bude jednat, uvedeme zase naše dva známé příklady. V prvním případě to bude: Tento svět je místem pravdy. Pravda neznamená nebezpečí, dává sílu a otvírá v nás kreativitu. V druhém případě by to mohlo znít takto: Mé potřeby jsou přirozené lidské potřeby. Mohu je poznat, požádat o pomoc, dostane se mi jí a mé potřeby budou uspokojeny. Tento svět je místem, kde mít potřeby je přirozené a kde dochází k jejich naplňování.
V pátém sloupci „Ostatní oblasti, které jsou tím dotčeny", uvedeme všechny části našeho života, které jsou naším novým pozitivním přesvědčením ovlivněny. Toto pozitivní přesvědčení je výzvou pro náš strach. V prvním příkladu platí, že odhodláme-li se postavit někomu, komu jsme se předtím postavit neodvážili, pravděpodobně se tak začneme chovat ve všech oblastech života a jednat s lidmi jinak, než jsme to dělali předtím. Je to výzva k sobě, abychom žili v pravdě a byli tvořivější ve všech směrech. Ve druhém případě začneme žádat nejen o to, co potřebujeme, ale i o to, co chceme. Začneme být schopni mezi tím rozlišovat. A je velmi pravděpodobné, že se to rovněž projeví ve všech oblastech. „Pozitivní důsledky pro mne" (v šestém sloupci) budou rozsáhlé. Vztaženo k prvnímu příkladu získáme více sebedůvěry, svobody a kreativity tím, že přijmeme více výzev, více zajímavých úkolů k řešení. Vaše sebehodnocení bude značně vyšší. Ve druhém příkladě naleznete v životě více uspokojení a naplnění tím, že se dozvíte víc o svých opravdových potřebách a o tom, jak je uspokojovat. Naučíte se také víc o tom, co chcete a jak toho dosáhnout.
Poslední sloupec je nazván „Pozitivní důsledky pro ostatní". Jaký užitek budou mít ze změny vašeho chování ostatní? Uveďte to. V našem prvním příkladě má z vašeho změněného chování kromě vás prospěch i druhá strana. To, že vám oponovala, jí, pokud chtěla, umožnilo růst, jelikož se z toho mohla naučit mnohému o sobě. Pro vaši rodinu bude přínosem vaše narůstající síla a tvořivost, protože je nejen vyzýváte, aby stáli za svým názorem, ale poskytujete jim i osobní příklad. Přirozeně je takto vyzýváte i ke změně jejich navyklých modelů chování.
Ve druhém příkladu je partnerovi, kterého žádáte o pomoc při uspokojení svých potřeb, okamžitě poskytnuta možnost vyjádřit svou lásku a schopnost dávání. Může přitom zjistit, jak hodně je ochoten dávat a milovat a najít v sobě ještě víc lásky. Může se také učit, jak lépe komunikovat cestou vzájemného porozumění prostřednictvím péče o někoho, kdo je nemocný. Pokud k tomu nedošel již předtím, může také pochopit, jak rozpoznat a naplnit potřeby vlastní. Také se naučí požádat o to, co chce.


Výhody plynoucí ze zrušení negativních kontraktů
Čím větší bude množství negativních kontraktů, s nimiž se takto rozloučíte, tím více svobody, kreativity a síly získáte a tím bezpečněji se budete cítit. Jakmile se uvolníte, abyste mohli být jiní, začne se aktivovat váš systém pozitivních přesvědčení a holograficky se promítne do vašeho celého života. Budete překvapeni, jak obrovský pozitivní účinek to bude mít nejen na život váš, ale i na život toho, s kým jste kontrakt uzavřel. Rozpadnutím negativního kontraktu se osvobodí množství tvůrčí energie, které je potom možné využít v ostatních oblastech. Váš proces léčení tím bude velmi obohacen. V životě vašeho partnera z kontraktu dojde také k uvolnění kreativity.
Někdy mohou přátelé trvat na udržení starého kontraktu. Protože vy kontrakt zrušíte, může vaše přátelství skončit. Váš bývalý přítel najde možná někoho jiného, kdo bude ochoten s ním starý kontrakt obnovit. Nechte ho jít a řekněte mu sbohem. Až bude připraven na takovéto změny v životě, dojde k nim. Nevynášejte nad nikým žádné soudy - každý musí mít volnost měnit se a růst svým vlastním tempem. Může se to stát i v intimních vztazích. Je to jistě mnohem těžší ztratit důvěrný vztah, ale i to se stává, když se lidé mění rychle.
V těchto situacích, když vás stále více bolí ztráta přátelství nebo důvěrného vztahu a váš zármutek narůstá, pomáhá, když si připomeneme, že láska a učení se vytvářejí v každém druhu vztahu. To, co z přátelství a důvěrného vztahu vždy přetrvává, je láska. Rozpustí se jenom to negativní. Bolest a deformace zmizí prostřednictvím učení. Čas zahojí všechny rány. Ale láska vždy zůstává a nikdy jí neubude. Jak vaši staří přátelé procházejí v životě změnami, které jsou pro jejich vývoj nutné, může dojít i k tomu, že se znovu setkáte a váš vztah znovu vzplane. Láska tam bude pořád.
Jste-li nemocní a procházíte procesem léčení, budete transformovat mnoho starých negativních kontraktů s přáteli i partnery. Zjistíte, že ti, kteří souhlasili se změnami ve vašich vzájemných kontraktech, rostou v průběhu jednotlivých etap léčení stejně jako vy. Jak budete procházet a měnit se s každou ze sedmi úrovní (jak bylo podrobně popsáno v osmé kapitole), přinesete těmto přátelům a partnerům vyšší náhled na celý proces. Při tomto procesu se začnou dít hluboké změny i v lidech okolo vás. I jejich životy se tím začnou měnit.


Jak vytvářet zdravé vztahy s profesionály v oblasti péče o zdraví
Vytvořit pozitivní vztahy s odborníky, kteří pečují o vaše zdraví, je velmi důležité. Účelem pozitivního kontraktu je vyjasnit vaše potřeby, najít ty pravé odborníky, aby vám je pomohli naplnit, a citlivě vytvářet bezpečné prostředí plné důvěry, ve kterém budete schopni dělat svou práci a podvolit se procesu léčení a přijetí pomoci a moudrosti těch odborníků, které jste si vybrali. Udělejte to tak pečlivě, jak jen je to možné, protože po určitý čas v průběhu procesu budete muset důvěřovat, nechat vše běžet a žít vírou a nadějí. Musíte mít jistotu, že máte kolem sebe správné lidi a vytvořené správné místo a situaci, ve které se budete léčit.
Než navážete vztah s profesionály v oblasti péče o zdraví, navrhuji, abyste si udělali cvičení popsaná v předcházející sekci, týkající se osobních vztahů. Dostane se vám informací o struktuře vašich negativních kontraktů, kterou byste automaticky, podvědomě mohli uplatnit i pro své odborníky. Bude pro vás potom jednodušší projít materiálem, který následuje. Využijte informací uvedených ve dvanácté a třinácté kapitole, připravte si některé důležité otázky, které vám pomohou vytvořit pozitivní vztah s vaším léčitelem, lékařem a ostatními profesionály, jejichž služeb budete využívat. Cílem je vytvořit ten nejlepší tým, jaký je možný. I vy jste součást tohoto týmu. To se vztahuje i na odborníky na výživu, terapeuty či ostatní odborníky.
Jste-li příliš nemocní, abyste to zvládli sami, požádejte někoho blízkého, aby to udělal za vás. Pokud na druhou stranu pečujete o někoho ze své rodiny, kdo není schopen to zařídit, pokuste se to provést na základě informací, které máte k dispozici. Je to velká pomoc.
Použijte tabulku 12-1 tak, jak jsme to dělali ve dvanácté kapitole, a odpovězte na tyto otázky.

Položte si některé otázky, kterými si ověříte, zda je vám jasné, z jakých systémů přesvědčení vycházíte a co potřebujete:
Jaký výsledek je pro mne žádoucí?
Co je mým důvodem „proč ne" a proč jsem tento vytoužený výsledek nedosáhl předtím?
Jaký je strach, kterému se vyhýbám a kterému budu muset čelit?
Na jakém systému negativních přesvědčení je tento systém založen?
Vaše polovina negativního kontraktu s jakoukoliv osobou bude vždy založena na tomto systému negativních přesvědčení. Zjistíte, že systém negativních přesvědčení, který jste zapsali, je vám dobře známý. Užíváte ho v mnoha oblastech. Pravděpodobně jste už na něj narazili, když jste dělali cvičení uvedená v této kapitole na prozkoumání negativních kontraktů ve vztazích. Možná, že odpovídá jednomu ze dvou uváděných příkladů, které jsou velmi příhodné pro vztah při léčení. První příklad říká, že je nebezpečné postavit se někomu, kdo s vámi nesouhlasí. Je to založeno na negativním přesvědčení, že vesmír není místo, které podporuje pravdu nebo proces hledání pravdy nebo řečeno více osobně: Vyjádření mé pravdy a mé kreativity je nebezpečné.
Nosíte-li v sobě toto negativní přesvědčení, potom bude pro vás těžké při komunikaci se svými odborníky z oblasti péče o zdraví trvat na tom, v co věříte. Pokud vám není vlastní postoj či nejste v pozici toho, kdo je přesvědčen, že vaši odborníci budou brát ohled na vás a váš proces léčení, pravděpodobně je k diskuzi nevyzvete. Pochybnosti ohledně plánu, který vám předkládají, neprojevíte a nevyslovíte vlastní nápady, které ke svému léčení máte. Bohužel právě takové starosti, pochybnosti a tvůrčí myšlenky mohou být klíčem k vašemu procesu léčení.
Přejete-li si procházet procesem léčení s narůstajícím sebeuvědoměním a nalézáním své pravdy na každém kroku cesty, potřebujete, aby se vám dostalo pomoci od někoho, kdo je svolný pracovat s vámi tímto způsobem. Nemůže to být někdo, kdo vám jenom řekne, jak to musí být. Musíte nalézt někoho, kdo položí plán léčení na stůl a bude s vámi o něm otevřeně mluvit. Potřebujete objasnit, jaké možnosti volby máte a jaké důsledky z nich vzejdou, a to nejlepším způsobem, jakým je odborník schopen vám to vysvětlit. Dnes už naleznete řadu lékařů, kteří jsou ochotni to pro vás udělat.
Rozpoznání, který plán je pro vás vhodný a který ne, bude mnohem snazší, jestliže máte jasno v tom, že systém pozitivních přesvědčení, z něhož vycházíte, je založen na poznání, že vesmír podporuje pravdu, hledání pravdy a vyjádření kreativity při řešení problému. Čím hlouběji budete v této realitě předtím, než budete potřebovat udělat rozhodnutí, tím více budete mít jasno, jaké rozhodnutí udělat, když pro něj nastane čas.
Ve druhém příkladu, se kterým bychom se také mohli ztotožnit, je základní negativní přesvědčení: Když něco potřebuji nebo jsem nemocný, lidé se rozzlobí. Nesmím nikdy onemocnět. Mít nějaké potřeby je nebezpečné.
Je zjevné, že to souvisí s vaším procesem léčení a s vaším vztahem k odborníkům, kteří vás budou léčit. Budou příliš zaneprázdněni, aby zkusili přijít na to, co všechno potřebujete. I kdyby dokonce čas měli, nemusí to udělat. Je to na vás - vy musíte začít chápat, že máte skutečné dospělé potřeby a že vaše potřeby jsou větší, pokud jste nemocní, než když jste zdraví. Je to úplně v pořádku, že se vám dostane pomoci, abyste mohli tyto potřeby naplnit. Jestliže víte, že máte tendenci nepožádat o uspokojování svých potřeb, musíte se soustředit na to, abyste žili v pozitivním přesvědčení, že žijeme ve světě, kde má každý své přirozené lidské potřeby a kde tyto potřeby lze uspokojit. Můžete tudíž požádat osoby pečující o vaše zdraví, aby vaše potřeby naplnili. Dokonce, i když jim to vadí, je lepší o to požádat. Jestliže je neuspokojí, nebo mají pocit, že to není vhodné nebo přiměřené, stále jste na cestě k naplnění svých potřeb. Můžete to požadovat dál, až naleznete vhodnou osobu, která vám pomůže.
Požádat o to, co potřebujete, a postavit se agresivní léčbě, která se používá pro život ohrožující onemocnění, je velmi, velmi těžké. Vyžaduje to mít jasno v tom, odkud odpor pochází. Nikdo například nechce chemoterapii, nikdo nechce být ozařován. Ale pochází odpor vůči této léčbě opravdu ze závazku žádat o to, co potřebujeme, a stát za svou pravdou, že se chcete léčit způsobem, který považujete pro sebe za správný? Anebo je to cesta, jak se vyhnout velmi nepříjemnému léčení, a to znamená, že zůstáváme v popírání? Toto jsou otázky, kterým musí mnoho lidí čelit. Není to lehké. Poznání, na kterém systému přesvědčení máte tendenci zakládat své jednání, se jeví v takovéto situaci jako velmi užitečné.
Jestliže máte sklon nikdy neodpovědět na výzvu, bude tomu pravděpodobně tak i v tomto případě. Pokud patříte k tomu druhu lidí, kteří reagují na každou výzvu od kohokoliv, vycházíte pravděpodobně z negativního přesvědčení, jež říká, že lidé nejsou spolehliví a důvěryhodní. V tomto případě by takové akce mohly být pro vaše léčení nežádoucí. Významná je otázka, zda vycházíte z lásky nebo ze strachu. Pokud to není láska, zkoušejte dál.
Hry, které lidé hrají s odborníky na léčení, mají mnoho variací. Řada pacientů chce, aby jejich lékaři či léčitelé byli víc než lidé, bez jakýchkoli nedostatků, a aby za jejich léčení převzali plnou odpovědnost. Například systém negativních přesvědčení, který podporuje to, že nejsme schopni požádat o naplnění svých potřeb, má i opačnou stranu - o lékaři nebo léčiteli se předpokládá, že je vševědoucí a pečuje úplně o všechno. To je ta část nás samých, která se chce vrátit do dělohy, kde byly všechny naše potřeby automaticky uspokojovány, aniž bychom o to museli žádat. Ale reálný svět tak nevypadá. Každý z nás má svá omezení. Každý z nás je pouze člověk.
Musíme si uvědomit, že znalosti odborníků mají nutně své meze. Poznání lékařské vědy má své hranice. Ačkoli je věda v této oblasti velmi pokročilá, stále víme méně, než bychom potřebovali. Navíc vše bylo a stále je formulováno lidmi, kteří se pokoušejí naučit se tolik, co jen je možné, ovšem uvnitř určitého rámce znalostí. Tak to tedy je s léčením a léčitelstvím. Co se týče poznání a znalostí, léčitelství má styčné plochy s medicínou. Žádný z mnoha způsobů léčitelství ani medicína však nesnímají odpovědnost z člověka, který se narodil do tohoto těla. Vždy jste byli a budete za svoje tělo odpovědni na prvním místě vy sami.
Jako učitelka léčení se setkávám s mnoha lidmi, kteří ke mně přicházejí studovat. Protože umím číst pole a vidím do těla, myslí si někteří z mých studentů, že automaticky čtu všechno o jejich zdraví, kdykoliv se účastní kurzu. Několikrát se mi stalo, že se lidé na mne rozzlobili, že jsem je před časem nevarovala před nějakým zdravotním problémem, který se ukázal při pravidelné celkové prohlídce, kterou absolvovali u svého lékaře. Jakmile se zotavili z prvního leknutí, pochopili, že se vyhýbají tomu, aby poznali, jak pracuje jejich vlastní tělo. Je to obvykle založeno na našem strachu z toho, že jsme lidé, tj. ze stavu, v němž žijeme jako zranitelné fyzické bytosti.
Dlouhodobě platí, že čím více udržujeme své přirozené do fyzického těla zaměřené vědomí, tím lépe jsme schopni naslouchat zprávám ze svého balančního systému, následovat je a tak stále pečovat o své zdraví. Velmi to posiluje. Kontaktem s balančním systémem zůstáváme spojeni se svým fyzickým obydlím - tělem a s tím, co se v něm děje v nejvyšší možné míře. Z toho plyne, že tím, kdo pro své zdraví může udělat nejvíce, jsme my - uvnitř svého těla jsme přece vždy my sami!
V předcházející kapitole jsem se zmiňovala o léčení bolestí zad. Přišla jsem na to, že pro klienta, v tomto případě muže, bylo nutné nosit si malou svačinku, aby mohla být udržována správná hladina cukru v krvi, a tak nedošlo k opětovnému poranění páteře. Velmi dobře to fungovalo. Daleko více si byl vědom toho, co se v jeho těle minutu za minutou děje. Tím, že si uvědomoval své potřeby a reagoval na ně, léčil svá záda. Dáma, s níž jsem pracovala ve stejném čase, to dělat odmítla. Nechtěla udržovat do těla zaměřené vědomí na vysoké úrovni. Nejedla, co a kdy potřebovala, aby hladina krevního cukru mohla být stále na přiměřené úrovni, a skutečně došlo k dalšímu poranění. Měla hlubší problém s odpovědností za sebe, který potřebovala vyřešit předtím, než mohla zvládnout tento úkol.
Jakmile podle návodu v této kapitole naleznete typy negativních kontraktů, ke kterým se zavazujete, můžete prozkoumat, jak by stejné typy kontraktů mohly vypadat v oblasti péče o zdraví, kdybyste je uzavírali se svými lékaři a léčiteli, či jinými odborníky. Přemýšlejte o zde uvedených příkladech a potom si položte tyto čtyři otázky:
Jaké negativní kontrakty, které jsem uzavřel/uzavřela v minulosti bych mohl/mohla nevědomky použít v kontaktu s odborníky na péči o zdraví ?
Jaký je můj pozitivní systém přesvědčení, který nedovolí, aby k tomu došlo? (Budete chtít, aby ho podpořil každý, koho si zvolíte, aby s vámi spolupracoval.) Co potřebuji, aby udělal můj lékař, léčitel nebo jiný odborník, aby mi pomohl dosáhnout kýženého výsledku?
Jaká jednoduchá mantra vyjadřuje pozitivní přesvědčení, které mohu kdykoliv použít? (Můžete použít jednoduchou mantru sestávající z jednoho slova, např. zdraví, kreativita, mír, pravda, výzva, hojnost, radost nebo láska. Používejte tuto mantru, kdykoli vás to napadne. Jestliže máte rádi přesnější návody, myslete na to několikrát v průběhu každé hodiny, nebo když ráno vstáváte či jdete večer spát. Můžete ji použít i ve formální meditaci, když sedíte v klidu se vzpřímenou a narovnanou páteří. Nebo jenom ležte v posteli a soustřeďte se na jedno či dvě slova, která pro vás hodně znamenají.)
Teď, když víte, co potřebujete, můžete to použít při hledání vhodných odborníků (viz dvanáctá kapitola). Uzavřete s každým z nich imaginární kontrakt. Vyjasněte si, co od nich chcete. Tento proces je kontinuální a bude pokračovat s tím, jak budete získávat další informace. Určitě potřebujete mít jiný kontrakt pro svého lékaře než pro svého léčitele. Před tím, než začnete pracovat na těchto kontraktech, podívejte se znovu na pátou a šestou kapitolu. Čím více času a energie tomu věnujete teď, když jste zdraví, tím jednodušší to bude v případě, když onemocníte. Je to jakési preventivní opatření, které slouží k udržení vašeho zdraví a také vám umožní vytvořit s lidmi, které budete žádat o pomoc v případě, že onemocníte, správné vztahy. Jestliže potřebujete pomoc při objasňování procesu, neostýchejte se o ní požádat někoho, kdo chápe co a proč děláte.
Jelikož většina odborníků z oblasti péče o zdraví vás přijme až při vyšetření v ordinaci, a tak není možné s nimi mluvit o svých názorech předtím, nezapomeňte se o nich zmínit už na začátku první návštěvy. Potom může být příliš pozdě. Po léčení se budete pravděpodobně nacházet ve změněném stavu vědomí a nebude vhodné, abyste dlouze mluvili.
Položte si některé otázky, abyste se ujistili, že jste se svým lékařem, léčitelem nebo jiným odborníkem z této oblasti schopni vytvořit pozitivní kontrakt: Je ochoten dát vám ten typ informací, který potřebujete, a to tak podrobně, aby to naplnilo vaše potřeby? (Musíte mít jistotu, že vám popíše různé možnosti a budete si moci vybrat z plánů vašeho léčení.)
Má jasno v tom, co vám může poskytnout a jaké jsou hranice jeho možností?
Řekne vám to pravdivě ?
Z jakého systému přesvědčení při své práci vychází? Je jeho přesvědčení podobné vašemu, které chcete podporovat? (Na tuto otázku by mohlo být těžké odpovědět. Je-li tomu tak, nechte to být, časem se ukáže.)
Shodnete se na očekávaném výsledku?
Co chce od vás?
Za co budete při realizaci procesu léčení odpovědní?
Jakmile je váš tým sestaven, potřebujete někoho, kdo naplánuje a vezme si na starost věci, které je potřeba udělat, a pomoc, kterou budete potřebovat, například zajištění návštěv u léčitelů a lékařů, nákupy potravin tak, abyste mohli dodržovat předepsanou dietu. Požádejte přátele, aby vám pomohli vytvořit prostor, ve kterém se budete léčit. Musíte mít vyhrazen čas jenom pro sebe. Bude sloužit tomu, abyste se lépe poznali.


Jak vytvářet zdravé vztahy se Zemí
Mezi vaším osobním léčením a léčením Země existuje holografický vztah. Mnoha z nás se dotýká spousta bolesti, která dnes na Zemi je. Chceme vědět, jakým způsobem ji my osobně pomáháme vytvořit a jak bychom mohli pomoci ji léčit. Jak jsem uvedla na začátku této kapitoly, vše, co bylo napsáno o individuálních vztazích, lze aplikovat i na náš vztah k Zemi. Všeobecně jsou naše negativní kontrakty vidět při našem léčení planety. Na úrovni osobní všechny naše negativní kontrakty, které používáme v osobních vztazích, fungují holograficky také v našem vztahu k Zemi.
Spojení se Zemí a vytváření vztahu k Zemi se stejně jako vytváření našich vzájemných vztahů nachází na čtvrté úrovni pole. Z hlediska aury je Země živá vnímající bytost a my jsme částí jejího těla. Tato myšlenka dává smysl v metafyzice M-3. Protože mysl a vědomí tvoří všechnu hmotu, vytváří vědomí i fyzické tělo Země. Fyzická Země, stejně jako naše těla, pochází z vědomí, které ji vytvořilo. Naše vědomí je spojeno s naším tělem prostřednictvím aurického pole. Také Země má své vědomí a je s ním spojena stejně - přes své aurické pole. Některé skutečnosti o auře Země jsou známé díky naší studii o magnetosféře a Van Allenových pásech, které jsou součástí zemského magnetického pole. Mnoho lidí vidělo úžasné barvy polární záře, velmi podobné lidské auře.
Jelikož jsou naše těla částí Země, jsme s ní holograficky spojeni. Z ní pocházíme a ona je naší matkou. Původní obyvatelé Ameriky uctívali toto spojení a hluboce vnímali naši závislost na ní.
Mnoho lidí naší současné kultury jakoby na tuto závislost a naše spojení se všemi bytostmi na ní žijícími zapomnělo. Jednáme, jako kdyby nám patřila, a dokonce skutečně věříme, že její části můžeme vlastnit. Jak to hezky řekl krokodýl Dundee ve filmu: „Je to jako když se dvě blechy dohadují, které z nich patří pes, na kterém žijí.― Velká část našeho špatného zacházení se Zemí pochází z osobní bolesti, kterou nám vždy znovu přináší naše negativní přesvědčení. Společně zůstáváme plni této bolesti a společně také naši planetu ničíme.
V holografické teorii jsme se už naučili, že naše činy ovlivňují všechno, co existuje. Nějak - možná malým dílem musíme být tedy zodpovědní za to, co se dnes na Zemi děje. Koneckonců menší systém uvnitř většího je s ním přímo spojen a na větší systém okamžitě působí. To je pro mnohé z nás ochromující myšlenka. Máme dost co dělat se svými vlastními životy bez toho, abychom na sebe brali odpovědnost za planetární problémy. Rada z nás se točí zády k problémům lidstva jako celku.
Aby pomohl řešit tak velký úkol, někdo se dokonce zeptal Heyoana: „Co mohu udělat pro světový mír?" Odpověď mnou tlumočená nejenže objasnila, jak pomáháme problém vytvářet, ale také ukázala, jak máme pracovat na své části úkolu bez toho, že bychom se cítili jeho grandiózností zavaleni a odešli od něj.
Heyoan v podstatě řekl, že když se držíme systému negativních přesvědčení, který vytváří v našem životě bolest, pomáháme také udržovat tento systém v kolektivním nevědomí lidstva, takže lidská bolest narůstá. Dále uvádím channelovanou odpověď - postupně si můžete najít pro sebe vhodnou oblast služby.


***


CO MOHU JÁ OSOBNĚ UDĚLAT PRO SVĚTOVÝ MÍR ? (Podle Heyoana)
To je úžasná otázka a doufám, že si ji klade víc lidí. Je čím dál důležitější, že si větší počet lidí začíná uvědomovat, že jsou obyvatelé světa. První krok k tomu je začít se vnímat z tohoto vyššího místa a nechávat svá rozhodnutí a činy vyrůstat z tohoto širšího poznání.
Z našeho pohledu jste spolutvůrci Země a všeho, co na ní existuje. Vytváříte všechno to, co ve svém životě prožíváte, a když je tam bolest, tak jenom proto, že jste ji svým jednáním vytvořili. To neznamená, že jste špatní, to znamená, že jste se nenaučili lekci, které jste se přišli naučit. Tak vytváříte situaci, která nejenže vyrůstá z této nevědomosti, ale dává vám
také přesně ty nástroje, které potřebujete, a směr, kterým se máte dívat, abyste pochopili.
Zkuste se dívat z naší perspektivy a aplikujte to na světovou situaci. Nejdříve si položte otázku, kterou byste si dali, kdyby se jednalo o nějaké osobní problémy. Co tato světová situace znamená pro mne osobně? Jakou zprávu vyššího světa (jako zrcadla mého já) mi zkouší dát o tom, co se potřebuji naučit? Jaká je povaha bolesti, kterou pomáhám spoluvytvářet? Co je potřeba s tím udělat a co mohu udělat já osobně? Jak mohu já osobně přispět?
Teď byste mohli říci „Já jsem to nezpůsobil.“ Můžete dokonce začít obviňovat ostatní - „To všechno ti politici" nebo byste si mohli vybrat pro obviňování nějakou národnost či etnickou skupinu. Ale byli jste to vy, kdo se účastnil voleb, nebo k nim naopak nešel. Jste to vy, kdo v sobě nosíte předsudky vůči ostatním, kteří jsou jiní, než jste vy. Jednáte tak, ať se jedná o lidi, které znáte, nebo o úplné cizince. Tyto generalizace a domněnky, které uplatňujete na ostatních, také automaticky a často podvědomě používáte na sebe. Jsou příčinou velké části naší vnitřní osobní bolesti. Když se slyšíte negativně mluvit o někom jiném, zeptejte se sami sebe, jaký účinek to má na vás, když to říkáte o sobě. Touhy lidské duše nejsou omezené hranicemi, jazykem nebo vírou. Ale tyto rozdíly umožňují, aby si duše nalezla vhodnou školní třídu (nebo hřiště), kde se bude učit. Je to právě tato různost, která dělá ze Země tak úžasné místo pro inkarnaci. Národnosti byly vytvořeny proto, aby do našich životů přinesly rozmanitost a rozruch. Nebylo to nikdy míněno jako bitevní pole. Takto může jedinec prožít na Zemi mnoho životů v různých prostředích a opravdu se nebude nudit.
Tak co se to stalo? Věci, které vás dovedly na Zemi, kde se jim máte naučit, jsou přesně ty, které způsobují problémy. Principiálně vás pokaždé vrátí na Zemi vaše víra v oddělenou realitu. Tato víra je také příčinou vašeho strachu. Přicházíte sem, aby se váš strach rozplynul, ale právě skrze tento strach, který potřebuje zmizet, se bojíte ještě víc. Zeptejte se sami sebe: čeho přesně se nejvíc obávám, a to jak v osobním životě, tak ve světovém měřítku? Uvidíte, že se jedná o stejný strach. Víte, že většina lidí se bojí přesně stejných věcí jako vy a z toho vychází i jejich konání? Tyto společné strachy jsou původem světových konfliktů.
Všichni se bojíte ztráty, onemocnění, smrti a nedostatku svobody. Bojíte se, že vám někdo vezme něco cenného, co ve vašem životě funguje. Ale říkám vám, že jediný člověk, který to může udělat, jste vy sami. Jakého množství osobní svobody se vzdáte ze strachu? Přesně tolik se budete pokoušet vzít někomu jinému. V jakém rozsahu si ve svém těle vytvoříte nemoc, přesně v takovém dovolíte ostatním, aby ji v sobě živili a nepřijímali nabídnutou pomoc. Míra fyzického, emocionálního, mentálního a spirituálního nenasycení, kterou si vytvoříte ve svém životě, je přesně mírou vaší tolerance fyzického, emocionálního, mentálního a spirituálního ochuzení u ostatních. Jestliže to uděláte sobě, uděláte to i ostatním. Takže prvním místem, kde se vytváří světový mír, je váš domov. Vytvářejte harmonii doma, v práci a ve společenství a potom ji rozšiřujte dál. Nechali byste své dítě hladovět? Tak proč necháte hladovět nejbližšího souseda, Afričana nebo Inda? Kdekoliv vedete dělící čáru, tam omezujete i sebe: své sebevymezení, svou lásku a svou sílu.

Doporučuji, aby každý zasvětil deset procent svého času a energie soukromému projektu za účelem dosažení světového míru. Může to být v oblasti vzdělávání, politických aktivit, komunikace, nebo prostě dejte peněžní příspěvek na účel, s nímž se cítíte být spojeni. Udělejte to z hlediska toho, že jste stávající situaci pomáhali vytvořit, a tedy ji chcete léčit jako léčitel, kterým jste, a mocí, která je vám jako spolutvůrci dostupná. Takže místo konání něčeho pro světový mír, protože by se s tím mělo něco dělat, budete pracovat, protože to chcete. Spíše než ze strachu a viny budete pracovat jako tvůrci, kteří dávají své dílo do pořádku. Nikdy se k tomu nestavte s názorem, že jste téměř bezmocní a nemůžete s tím nic udělat. To není a ani nikdy nebude pravda. Jste spolutvůrcem všech svých zkušeností a zážitků včetně světové situace. Jestliže se vám vaše výtvory nelíbí, nalezněte lekce, které vám umožní poučit se ze svých nedokonalých tvůrčích aktů, a vytvořte to jiným, vhodnějším způsobem.
Pokud se obáváte chudoby, potom vaše akce, které vycházejí z tohoto strachu - pokusy zastavit svou osobní chudobu -, pomáhají vytvářet chudobu ve světovém měřítku. Váš strach napomáhá udržení masové víry v chudobu. Tato masová víra vyvolává reakci odporu vůči chudobě, v níž se každý snaží získat víc a víc a držet si to pro sebe. Hrabivost vede k bojům o ekonomický zisk, který zase přináší vyčerpávání světových zdrojů. To s sebou nese vytváření ještě větší chudoby a udržuje ji tady ve fyzickém světě.
Uvažte to, přátelé: vytváříte strach a věci, kterých se nejvíc děsíte. Nejenže jste zabořeni do vaší víry v osobní chudobu a co všechno pro vás znamená, ale ještě deset procent svého času budete věnovat tomu, abyste hledali řešení světové chudoby. Světové řešení problému bude stejné jako vaše osobní. Lakota a chamtivost jsou založeny na strachu, že nebudete mít dost. Co se jeví jako lakota, je vlastně strach z chudoby. Ten na oplátku vytváří chudobu, která vede k vyčerpávání zdrojů surovin a ohrožuje vaši existenci. Ale co je podstatné - pod vaším strachem z chudoby leží váš existenciální strach, a tedy vaše hrabivost spočívá na chatrném základu vašeho hlubšího existencionálního strachu. Co může být ještě řečeno o lakotě? Určitě si nikdy nepřejete, aby byl tento výraz použit o vás. Trochu to zjemníme: když se podíváte do sebe, naleznete tam mnoho „chtění". Udělejte seznam vašich „chci". Zjistíte, že mnohé z nich jste si vymysleli, abyste se cítili v bezpečí - ale to vám přece nikdy nemohou poskytnout. Teď si položte otázku: „Která z těchto chtění přinesou, co si přeji vytvořit podle svého vyššího vědomí, a jsou založena na systému pozitivních přesvědčení?" Která chci vytvořit, abych se cítil v bezpečí, a pocházejí z mého systému negativních přesvědčení ? Tímto způsobem seznam rozdělte. Zaměřte se na část pozitivních přesvědčení a zeptejte se: „Jak každé z těchto mých „ chci' poslouží stejně světu jako mně osobně?" Když skončíte, určete každou položku, která by měla jenom zmírňovat váš strach, a opět se zeptejte: „Jaký strach se to pokouším zmírnit a jakým způsobem?
Když budu jednat podle těchto chtění, jak moje činy ovlivní svět?" Jak už víte z předcházejícího textu, v podstatě platí, že když jednáme ze strachu, prostřednictvím těchto činů potvrzujeme správnost strachu ve světě. Povšimněte si, že v tom případě některé z položek patří do druhé části seznamu.

Toto cvičení vám umožní lépe porozumět tomu, jakým způsobem jste odpovědní nejen za vytváření vlastních životních zkušeností a prožitků, ale i světové situace. Vy jste za ni značně zodpovědní! Vaše jednání má obrovský účinek !
Milí přátelé, uvědomte si přímý dopad vašeho systému přesvědčení jak na vaše osobní vztahy, tak i na světovou situaci. Protože tento přímý následek existuje, můžete to změnit tím, že naleznete své systémy negativních přesvědčení a přetvoříte je tak, aby přinášely tomuto světu lásku, péči a důvěru. Pokoj a láska vám.


***


Domácí úkol od Heyoana:
1. Sestavte seznam svých strachů na osobní úrovni. Napište to samé na úrovni světové. Zjistěte, zda jsou podobné.
2. Sestavte seznam svých „chci". Rozdělte je na ty, které zmírňují strach pocházející z negativních přesvědčení (negativní chtění), a na ty z pozitivních přesvědčení (pozitivní chtění).
3. Nalezněte strach, z něhož vyrůstají vaše negativní chtění. Nalezněte vyšší vědomí, z něhož vycházejí vaše pozitivní chtění.
4. Co vytváříte z každého jednotlivého pozitivního i negativního chtění na své osobní úrovni? Právě to pomáháte vytvářet i ve světě (negativně i pozitivně).
5. V které oblasti služby světu (ve vztahu k vašim negativním výtvorům pocházejícím ze strachu) byste si přáli uplatnit deset procent, kterými přispějete ke světovému míru?


Následky vyjasnění a vyčistění vašich chtění zmírňujících strach
Vezměte člověka, který je nenasytný, protože se obává hladovění a smrti hladem. Mohl by se přejídat nebo si dokonce dělat zásoby jídla. Tento člověk pomáhá držet strach z hladovění v kolektivním nevědomí lidské rasy. Když bude na svém problému pracovat, může se rozhodnout pomáhat těm, kdo na planetě strádají hlady.
Můj přítel, kterému budu říkat Mark, se choval právě takto. Když jsme se seznámili, měl nadváhu. Nic jsem o něm nevěděla. Ale poznala jsem, že se hodně zabývá svou nadváhou a zdravotními problémy, které to s sebou nese. Obzvláště se zajímal o to, jak nadváha zatěžuje a poškozuje srdce. Snažil se v minulosti s tímto problémem vypořádat pomocí různých diet, ale i když ztratil několik kilo, vzápětí je zase nabral. Aby ho dokázal zvládnout, musel jít hlouběji. Navštívil léčitele a ten mu pomohl zastavit přejídání. Tento proces léčení sdílel se mnou a dovolil mi o něm psát.
Mark zjistil, že první úroveň strachu u něj byl prostě strach z hladu. Nedokázal snášet vnitřní pocit hladu. Bylo to pro něj překvapení a vůbec nevěděl, odkud se tento pocit vzal. Určitě se s hladem ve svém životě nesetkal. Pátral po tom, odkud může strach z hladu pocházet a zjistil, že jeho rodiče měli velké finanční problémy v období kolem jeho narození. Bylo to koncem třicátých let, kdy v Americe vrcholila velká hospodářská krize. Přestože se rodiče vždy obávali, jak získají své příští jídlo, hladem nikdo netrpěl. Mark nalezl původ svého strachu z hladu. Přinesl si ho z rodiny, i když k tomu, že by hladověli, vůbec ve skutečnosti nedošlo. Jako malé dítě se naučil, že ta neznámá věc - hlad - je hrozná a je potřeba mít z ní strach. Jeho mladá duše neuměla odlišit fantazii a skutečnost. Dětské rozhodnutí znělo: „Nikdy nebudu mít hlad.― Fungovalo to, ale nabíral váhu.
V procesu léčení začal procvičovat snášení strachu z hladu tím, že jedl dobrá zdravá jídla a přestal s neustálým „doplňováním zásob" v průběhu celého dne. Zlepšení kvality stravy a stravovacích návyků okamžitě pozvedlo jeho energetickou úroveň a úroveň sebeuvědomění. Rozdíl oproti předcházejícím dietám byl v tom, že se jednalo o hlubší motivaci než jenom o ztrátu váhy. Bylo v tom také prozkoumávání jeho vnitřního světa.
Když byl někdy jeho strach příliš velký, snědl něco malého. Pracoval se sebou jemně. Jak pokračoval v prozkoumávání zkušenosti s pocitem hladu, zjistil, že začíná rozlišovat mezi hladem a vnitřní prázdnotou. Pocit vnitřní prázdnoty se mu dokonce líbil, protože mu dával spoustu prostoru. Uklidňovalo ho to, bylo to jako život bez formy. Z jeho vnitřního života bez formy začalo občas vyrůstat něco nového. Mnohokrát prožil spirituální extázi.
Z vnitřní prázdnoty začaly přicházet také další věci. Když jednou seděl a prožíval vnitřní ticho, pocítil narůstající strach z vyhladovění, které vede k smrti. Náhle to propuklo v plné síle. Byl v jiném století. Měl jiné tělo a žil jiný život. Z meditace se dostal v hrozném strachu. Později při léčebném sezení sdělil svému léčiteli, o co šlo. Společně se vraceli v čase k prožitku z minulého života, který se objevil v jeho vědomí. Léčitel pracoval na vyčistění jeho aurického pole od aurického odpadu, který tam zanechal zmíněný prožitek. Viděl sám sebe žít v období velkého hladomoru. Cítil, že vlastně napomohl tomu, že k hladomoru došlo tím, že špatně zacházel s mocí. On a mnoho ostatních nakonec i s rodinami umřeli vyhladověním.
Já vím, že v současné době neexistuje žádný způsob, jak dokázat, že se mu to opravdu stalo. Jsou určité kvalitně zpracované studie, např. studie Iana Stevensona z Virginské univerzity, které potvrzují existenci minulých životů na základě informací od velmi malých dětí. V každém případě se zde zaměříme na léčivý účinek vyčistění tohoto zážitku z Markova aurického pole. Za prvé, ztratil se jeho strach z hladu a vyhladovění. Jeho život to hodně změnilo.
Mark řekl:
„Když se mé pole vyčistilo, pochopil jsem konečně, že ten strach byl víc z toho, co už se stalo, než z toho, co by se stát mohlo.
Velmi jsem toužil zabránit, aby se to znovu opakovalo. Viděl jsem, jaké chyby jsem předtím udělal, a chtěl jsem to zkusit jinak.
Jídlo se pro mne stalo velmi příjemným způsobem, jak nasytit své tělo tak, abych mohl být tím, kým doopravdy jsem, a mohl dělat to, co jsem sem dělat přišel. V mém případě to znamená zabránit skutečnému hladovění, kterým lidé na Zemi trpí právě teď. "

Mark už nemá strach z hladu. Učí meditacím na vnitřní prázdnotu jako cestě sebeobjevování. Zastává názor, že prožitek vnitřní prázdnoty je úžasná a potřebná část lidského života vedoucí k většímu pochopení sebe a spojitosti všech věcí. Ubyl na váze 10 kg. Pracuje v organizaci, která bojuje proti hladu ve světě.

Aktualizováno ( Středa, 03 Prosinec 2014 17:49 )