40.jpg
Home Citáty Ukázky z knih Ukázka z knihy Zprávy od Ježíše

Ukázka z textu (knihy?) SPRÁVY OD JEŽIŠA/JESHUA prostredníctvom Pamely Kribbe
Zdroj: http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=1105
(Preklad: SiR)
november 2008

 

Hoci si často myslíte, že ste tu, aby ste pomáhali druhým alebo aby ste pomáhali MATKE Zem, najzásadnejším dôvodom prečo ste tu je to, aby ste sa sami vyliečili. Toto je vaša skutočná svetelná práca. Všetko ostatné je druhoradé.


Na najhlbšej úrovni si vaše duše priali niesť zodpovednosť za temnotu, ktorú šírili. Avšak niesť zodpovednosť za vašu temnú stranu je v zásade samotársky podnik. Nezahŕňa to druhých, ktorým by ste mali pomáhať alebo ich liečiť. Ide len o vás. Budete druhým v tomto procese pomáhať, ale to je druhotný efekt. Je dôleţité si uvedomiť na tomto mieste správne poradie vecí, viete, keďţe máte tendenciu byť príliš snaţiví v pomáhaní druhým.
Toto nadšenie pomáhať druhým sa často stáva pascou, keďže vaša energia sa zapletá s druhou osobou a veľmi často sa potom cítite ochudobnení a sklamaní.
Prosím pamätajte si: dávať viac ako dostávať nie je vznešené alebo založené na srdci, je to jednoducho chyba. Touto chybou je, ţe si myslíte ţe ste čiastočne zodpovedný za situáciu alebo stav mysle niekoho iného. To nie je pravda. Každý je zodpovedný za svoje vlastné šťastie alebo nešťastie. A toto je vskutku poţehnanie, keďţe to všetkým poskytuje moc tvoriť, a preto aj meniť ich vlastnú realitu.
Nie ste tu preto, aby ste napravili iných ľudí alebo MATKU Zem. Ste tu aby ste vyliečili
hlboké rany vo vlastnej bytosti. Prosím dohliadajte na túto úlohu a všetko ostatné sa dostane na svoje miesto bez akéhokoľvek úsilia na vašej strane.


Keď ste prišli na Zem a vtelili ste sa to ľudských tiel, mali ste sklon bojovať s energiami, ktoré ste chceli prekonať. V tom štádiu ste boli v paradoxnej situácii. Na jednej strane ste vedeli, ţe chcete „niečo iné“ ako moc a nenávideli ste sami seba za to, čo ste predtým konali nesprávne. Ale neboli ste oslobodení od toho, čo ste v sebe nenávideli. Neboli ste ešte oslobodení od nadvlády ega.
Keď ste prišli na Zem, mali ste tendenciu zlostiť sa na Temnotu, hnevať sa na ňu. Paradoxom je, že ste chceli poraziť egoistické energie bojom, tou istou energiou, ktorej ste sa chceli zbaviť.
Ešte ste si neboli vedomí skutočných dopadov vedomia zaloţeného na srdci. Keď pozorujete zo srdca, neexistuje bitva medzi Dobrom a Zlom. Realita srdca ich obe presahuje. Srdce neodporuje Temnote. Vedomie založené na srdci je založené na prijatí všetkého, všetkého čo jestvuje. Je to druh vedomia, ktoré opustilo myšlienku že boj čokoľvek vyrieši.
Hoci ste túţili po mierovom ne-bojovom spôsobe nakladania s realitou, nemali ste ţiadne skúsenosti so skutočným preţívaním tohto ideálu. Boli ste naozaj v akejsi „medzi-zóne“, na kúsku krajiny nikoho, skôr ako vstúpite do novej ríše vedomia.


Tak ste začali robiť všetky druhy „chýb“ v zmysle ţe ste upadali späť do spôsobov bytia, ktoré ste chceli opustiť. Snaţili ste sa zmeniť alebo prestavať kaţdého jednotlivca a kaţdú skupinu, ktorá prejavovala egoistické chovanie alebo uznávala hodnoty zaloţené na egu. Avšak oni na vás reagovali agresívne, často dokonca ani nechápali, čo sa im snaţíte sprostredkovať. Pracovníci Svetla boli po stáročia prenasledovaní ako čarodejnice, neznabohovia alebo politickí agitátori. Zdalo sa, ţe sú vedení ideálmi, na ktoré svet nebol pripravený. Zdali sa byť odlišnými a nezapadajúcimi. Obyčajne sa stretávali s veľkým odporom.
To čo sa stalo bolo, ţe ste potom ako ste hrali v galaktických ríšach po dosť dlhú dobu úlohu páchateľa, prešli do úlohy obete. Váš „duchovný hnev“ vyvolal hnevlivé reakcie z vášho prostredia a stali ste sa obeťou, zaţívajúc poníţenie, hlbokú bolesť a bezmocnosť. Trauma spôsobená opakovaným odmietnutím a vyhnanstvom po niekoľko ţivotov zanechala vo vašej duši hlboké jazvy. Skončili ste s pocitom bezmocnosti a neţiadúcnosti. Mnohí z vás sa v tomto ţivote cítite unavene a túţite po domove vo viac milujúcom a zmysluplnom svete.
Je dôleţité, aby ste si uvedomili, ţe úloha obete je naozaj len: úloha ktorú hráte. Je to jeden moţný spôsob interpretácie faktov, ale je úzky a narušený. Nie ste obeť ani páchateľ. Ste vedomie duše, ktoré pre seba vytvorilo úlohy, aby ich samo mohlo na chvíľu hrať.
Naozaj nie ste obeťou materiálne zmýšľajúceho sebeckého sveta.
V skutočnosti vám vaše stretnutia s agresívnymi a nespolupracujúcimi energiami v mnohých vašich životoch jednoducho zrkadlili späť vašu vlastnú zviazanosť s vedomím založenom na egu, vašu vlastnú závislosť na ňom. Ak chcete dosiahnuť výsledky prostredníctvom boja, energia boja sa k vám vráti späť. To je/bola vaša vlastná energia, ktorá sa k vám vracala! A to je jediný význam karmy.

Sklon bojovať so „zlom“ je zaloţený na viere, ţe zlo je mimo vás a musí byť vykázané z reality. Duchovná výzva pre vás Pracovníkov Svetla počas všetkých vašich inkarnácií bola vždy rozoznať a prijať vašu vlastnú temnú stranu a pochopiť jej úlohu a zmysel.
Najhlbšou výzvou je odpustiť sebe samému a objaviť znova svoju nevinnosť. Ste nevinní a vţdy ste takými boli. Dokáţete to naozaj pochopiť? Ak áno, nebudete chcieť zmeniť svet alebo bojovať proti nespravodlivosti nikdy viac. Budete sa chcieť hrať, baviť sa a tešiť sa z kaţdej chvíle vášho ţivota a jednoducho byť tým, kým ste a zdieľať to s ostatnými.
Keď vy, Pracovníci Svetla, opustíte myšlienku, ţe musíte pre čokoľvek alebo kohokoľvek bojovať, nebude vám viac odporovať „vonkajší svet“, spoločnosť alebo iní ľudia vo všeobecnosti, za to ţe ste iní. Nebudete chcieť nič meniť, a preto sa nestretnete s odporom. Budete vedieť, ţe ste vítaní, ţe váš príspevok do tejto reality je hodnotný a ţe druhí si vás cenia.
Keď úplne opustíte vedomie zaloţené na egu, budete vedieť, ţe ste oslobodení od prenasledovania alebo vonkajšieho ohrozenia. Prekročíte role obete a prenasledovateľa, vaša cesta prejde celý kruh. Uvoľníte svoje karmické bremená a budete môcť úplne slobodne tvoriť čokoľvek budete chcieť.
Nachádzate sa na pokraji zrodenia nového vedomia. Toto je typ vedomia, ktoré úplne opustilo potrebu čokoľvek ovládať alebo vlastniť. Je zbavené strachu. Je to KRISTOVO vedomie.
Keď som ja, Jeshua, ţil na Zemi, chcel som vám povedať, ţe duchovnosť nie je o boji medzi Svetlom a Temnotou. Tá je o nájdení úrovne vedomia, ktorá presahuje dobro a zlo, miesto z ktorého môžete pochopiť a prijať všetky veci.
„Kráľovstvo Božie je vnútri.“ Všetko čo potrebujete je vo vnútri. Mier, pokoj a radosť sú vaše, keď si naozaj uvedomíte kto ste: božská bytosť vo fyzickom prejave.
Len keď pochopíte, ţe ste tu, aby ste sa premenili a vyliečili, sa začnú veci pre vás skutočne meniť a ako vedľajší efekt aj pre iných ľudí okolo vás. Svet je taký, aký je a najvyššia vec, ktorú preň môţete urobiť je, ţe ho jednoducho budete milovať preto aký je. Milujte a pozorujte krásu kaţdej jednotlivej bytosti, ktorá cestuje cez túto rovinu reality.
Mnohí z vás sú dojatí mojou energiou, energiou Jeshua alebo Jeţiša. To preto, ţe ja som váš príbuzný. Bol som jednoducho Pracovníkom Svetla nezaťaţeným karmickými väzbami, Pracovník Svetla vlastniaci vysokú úroveň seba-pochopenia. Dotýka sa vás moja energia, pretoţe viete ţe toto je energia v ústrety ktorej sa pohybujete.
Energia KRISTA je energia vášho vlastného budúceho JA.

...

Aktualizováno ( Středa, 03 Prosinec 2014 17:52 )